Hur ska det annonseras om upphandling?

Enligt 58 § i upphandlingslagen och 62 § i försörjningslagen är de upphandlande enheterna skyldiga att annonsera om sina upphandlingar. Syftet med annonseringsförfarandet är att garantera genuin konkurrens i samband med offentlig upphandling så att de upphandlande enheterna kan genomföra upphandlingen så ekonomiskt som möjligt. Förutom detta garanterar annonseringen om upphandlingar att öppenhetsprincipen genomförs.

Upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen är

  • statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter
  • evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga myndigheter
  • statliga affärsverk och offentligrättsliga organ
  • varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en ovannämnd enhet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

Upphandlande enheter som avses i försörjningslagen är statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter, affärsverk och offentligrättsliga organ samt sammanslutningar av dessa som utövar verksamhet inom sektorerna vatten, energi, transporter eller posttjänster.

HILMA

Annonseringsskyldigheten fullgörs genom att en annons publiceras i HILMA, som är finansministeriets avgiftsfria, elektroniska annonseringskanal för offentlig upphandling.

I HILMA får företagen information i realtid om pågående upphandlingsförfaranden och förhandsinformation om kommande upphandlingar. I HILMA ska det annonseras om offentliga upphandlingar som överskrider de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena. Underlåtenhet att annonsera om upphandlingar är ett formfel, som i värsta fall kan leda till att upphandlingsbeslutet upphävs i marknadsdomstolen.

Det är också möjligt att annonsera i HILMA om upphandlingar vilkas värde underskrider de nationella tröskelvärdena, fastän detta inte förutsätts i upphandlingslagen. Annonserna får skrivas på finska eller svenska. Annonserna är:

  • förhandsannons
  • EU-upphandlingsannons
  • EU-upphandlingsannons, försörjningssektorerna
  • annons i efterhand
  • annons i efterhand, försörjningssektorerna
  • annons om direktupphandling.

Från HILMA skickas annonserna vidare för publicering i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien) samt databasen TED. Övriga EU-annonser görs på webbplatsen SIMAP, som upprätthålls av Europeiska unionens publikationsbyrå.

I HILMA finns närmare anvisningar om annonseringsförfarandet och ifyllandet av blanketter.
Hankintailmoitukset (på finska)

eNotices

På webbplatsen eNotices finns standardformulär för annonser som publiceras i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning. De annonser som inte kan ifyllas i Hilma, ifylls i tjänsten eNotices. Enligt 15 § 2 mom. i statsrådets förordning om offentlig upphandling ska en kopia av dessa annonser i statistikföringssyfte sändas till den mottagare som arbets- och näringministeriet meddelat, dvs. Edita Publishing Ab.
eNotices

Databasen TED

Databasen TED innehåller alla annonser som publiceras i det nyaste tillägget (S-delen) till Europeiska unionens officiella tidning samt ett annonsarkiv som innehållder alla annonser som under de senaste fem åren har publicerats i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning. I databasen finns även annonser för vilka tidsfristen för inlämning av anbud och ansökningar om deltagande har löpt ut. I TED-databasen finns dessutom uppgifter i sammandrag om alla offentliga upphandlingar som överskridit tröskelvärdena och som EU och avtalsparterna i GPA-avtalet har gjort.
Databasen TED