Spillvärme

I Finland uppstår uppskattningsvis cirka 130 TWh spillvärme, varav mängden spillvärme som används som fjärrvärme är cirka 3 TWh. Potentialen till ytterligare spillvärme som tekniskt sett kan skäligen utnyttjas uppskattas vara cirka 35 TWh. 

Den potential för spillvärme som ännu kan utnyttjas är dock förenad med utmaningar, till exempel när det gäller ekonomisk lönsamhet eller affärsmässiga risker. Det finns potential för ytterligare spillvärme som kan utnyttjas inom industrin och i kondensanläggningar. Potentialen för spillvärme som industrianläggningar kan använda är cirka 15 TWh, men detta kräver avsevärda investeringar. Vid utnyttjandet av spillvärme utgörs en betydande utgiftspost av byggandet av överföringsnät och värmepumpar.

Värmepumparna kommer att spela en betydande roll som en del i utnyttjandet av spillvärme och det klimatneutrala energisystemet. I framtiden kommer värmepumparnas betydelse att öka ytterligare när tidigare olönsamma värmekällor blir lönsamma i fråga om användbarhet till följd av tekniska förändringar och förändringar i omvärlden. Förändringarna kommer att öka systemintegrationen mellan uppvärmnings- och elmarknaderna, vilket bidrar till att nya energilösningar utvecklas.

Elektrifieringen av den finska industrin och dess effekt på energieffektivitet och utnyttjande av spillvärme har undersökts 2021, och i det projektet ”Elektrifiering, spillvärme och värmepumpar” i industrin publicerades i januari 2023.

Ytterligare upplysningar: paivi.laitila(at)gov.fi och pia.kotro(at)gov.fi