Förvaltning av arbetskraftsinvandringen

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för politiken i anslutning till invandringen av arbetstagare, företagare, praktikanter, studerande och forskare och för lagstiftningen samt för styrningen och tillsynen av Migrationsverket i samarbete med inrikesministeriet när det gäller dessa frågor.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar också för NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas internationella arbetsförmedling och arbetsförmedlingsnätverket EURES. Arbets- och näringsministeriet ansvarar också tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för att bereda och samordna det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost. Vid arbets- och näringsministeriet finns en enhet för arbetskraftsinvandring och integration underställd kanslichefen. 

Huvudansvaret för politiken i anslutning till arbetskraftsinvandring och beredningen av lagstiftning samt samordningen av politiken samt EU-beredning och övrig internationell beredning som rör arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet den 1 januari 2020. Det här har sin bakgrund i statsminister Sanna Marins regeringsprogram där det står att förvaltningen av arbetskraftsinvandringen ska överföras till arbets- och näringsministeriet för att behandlingen ska bli effektivare.

En del av uppgifterna i anslutning till invandring blir kvar hos inrikesministeriet

Efter överföringen av uppgifterna ansvarar inrikesministeriet fortfarande för bland annat invandring av humanitära skäl, invandring som sker av andra skäl än arbete, företagande, praktik, studier och forskning från länder utanför EU och EES-området, internationellt skydd och återvandring, förebyggande av illegal invandring, återvändande och återsändande samt helheten av unionsmedborgares fria rörlighet bortsett från särskilda frågor som har att göra med unionsmedborgares arbete. 

Inrikesministeriet ansvarar även i fortsättningen för de allmänna bestämmelserna i anslutning till alla uppehållstillstånd, som det i huvudsak finns bestämmelser om i 4 kap. i utlänningslagen. Dessa är till exempel olika former av uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort, krav på resedokument, allmänna förutsättningar för beviljande av uppehållstillstånd, definitionen av familjemedlemmar, försörjningsförutsättning, längden på uppehållstillstånd, återkallande av uppehållstillstånd och uppehållstillstånds upphörande. Inrikesministeriet ansvarar även i fortsättningen för till exempel frågor om invandring av arbetstagares familjemedlemmar precis som bestämmelserna om asylsökandes rätt att arbeta.

Mer information:
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör 
Katri Niskanen, ledande sakkunning