Förvaltning av arbetskraftsinvandringen

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för politiken och lagstiftningen i anslutning till invandringen av arbetstagare, företagare, praktikanter, studerande och forskare samt för styrningen och tillsynen av Migrationsverket i samarbete med inrikesministeriet när det gäller dessa frågor.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar också för NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas internationella arbetsförmedling och arbetsförmedlingsnätverket EURES. Tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet svarar arbets- och näringsministeriet dessu-tom för beredningen och samordningen av det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost. Vid arbets- och näringsministeriet verkar enheten Arbetskraftsinvandring och integration underordnad kanslichefen. 

Huvudansvaret för politiken i anslutning till arbetskraftsinvandring och beredningen av lagstiftning samt samordningen av politiken samt EU-beredning och övrig internationell beredning som rör arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet den 1 januari 2020. 

En del av uppgifterna i anslutning till invandring hos inrikesministeriet

Inrikesministeriet ansvarar för humanitär invandring och familjemedlemmars invandring samt all annan invandring, som inte grundar sig på arbete, företagande, praktik, studier och forskning, från länder utanför EU- och EES-områdena, internationellt skydd och återflyttning, förebyggande av olaglig invandring, återvändande och återsändande samt helheten som bildas av EU-medborgarnas fria rörlighet, exklusive särskilda frågor som gäller EU-medborgares arbete. 

Inrikesministeriet ansvarar också vidare i fråga om alla uppehållstillstånd för de allmänna be-stämmelserna som huvudsakligen föreskrivs i 4 kap. i utlänningslagen. Dessa är till exempel olika former av uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort, krav på resedokument, allmänna förutsätt-ningar för beviljande av uppehållstillstånd, definitionen av familjemedlemmar, försörjningsförut-sättning, längden på uppehållstillstånd, återkallande av uppehållstillstånd och uppehållstillstånds upphörande. Till exempel frågor som gäller invandring av arbetstagares familjemedlemmar åligger fortfarande inrikesministeriet, likaså regleringen gällande asylsökandes rätt att arbeta.

Arbets- och näringsministeriet fattar inte i fråga om enskilda personer beslut som gäller inresa eller internationella rekryteringar. Mer information om arbets- och studierelaterade uppehållstill-stånd och ansökan om dessa finns på Migrationsverkets webbplats migri och om internationell rekrytering på webbplatsen Work in Finland.


Mer information:
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör 
Katri Niskanen, ledande sakkunning