Samhällsansvar

De finländska företagen har alla förutsättningar för att bli bland de bästa i världen när det gäller samhällsansvar. Vi har långa traditioner av att noggrant följa arbets-, arbetarskydds- och miljölagstiftningen och vi lever i ett demokratiskt samhälle, där var och en har yttrandefrihet. 

Vi respekterar mänskliga rättigheter och arbetar starkt för att förhindra korruption och mutor. Allt detta är möjligt att göra till en konkurrensfördel på den globala marknaden.

De ovan beskrivna sakerna är också en del av samhällsansvarspolitiken som bygger på uppfattningen att samhällsansvar innebär beaktande av de egna samhälleliga konsekvenserna. Samhällsansvarets teman kan således variera från respekterande av arbetslivets rättigheter till integritetsskydd, från bekämpning av korruption till markanvändningsfrågor. Samhällsansvaret berör inte endast företag utan den offentliga sektorn bär också sitt samhällsansvar exempelvis genom ansvarsfulla offentliga upphandlingar.

Statsrådets samhällsansvarspolitik handlar i praktiken om till exempel:

  • att producera information bland annat i form av utredningar eller rapporter,
  • att skapa dialog mellan företag, organisationer och myndigheter,
  • olika slags tjänster, så som utbildningar riktade till företag och myndigheter samt
  • lagstiftningsprojekt, som grundar sig på regleringen från EU.

I Statsrådet ansvarar arbets- och näringsministeriet för samhällsansvarspolitiken. Teman som hänför sig till samhällsansvaret behandlas också vid utrikesministeriet (ekonomiska yttre förbindelser, utvecklingspolitik), vid statsrådets kansli (ägarstyrning) samt vid miljöministeriet (hållbar utveckling). Ministerierna samordnar sin verksamhet och diskuterar den med intressentgrupperna.

Genomförandet av samhällsansvarspolitiken följs upp i delegationen för samhälls- och företagsansvar [linkki neuvottelukunnan alasivuun] för vars verksamhet arbets- och näringsministeriet ansvarar.

Ytterligare information:

laura.patsi(at)gov.fi och sami.teravainen(at)gov.fi, samhällsansvar