Arbete till sjöss

Sjömännens arbetsvillkor skiljer sig från övriga arbetstagares anställningsvillkor. Om sjömännens arbetsvillkor föreskrivs i lagen om sjöarbetsavtal.

Lagen tillämpas på arbete som arbetstagare enligt avtal utför ombord på finskt fartyg eller temporärt annanstans på uppdrag av arbetsgivaren. Lagen om sjöarbetsavtal är en grundläggande lag som handlar om såväl arbetsgivarens som arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Sjömännens arbetstider i utrikestrafik och i inrikestrafik regleras separat.  Också om sjömännens semestrar och om sjömännens lönegaranti föreskrivs separat. Mer information om lönegarantin för sjömän lämnas av  NTM-centralen i Nyland.

Lagstiftningen om arbete till sjöss bereds i delegationen för sjömansärenden och i delegationens sektion för sjöfartshälsovård på trepartsbasis. Sjömansservicebyrån (MEPA) svarar för ordnandet av den service och utbildningsverksamhet som står till buds för sjömän.

Kommunikationsministeriet (KM) har lagar och förordningar bl.a. om säkerheten till sjöss samt om miljöskyddet. Hälsokraven på sjömän är strängare än hälsokraven i andra yrken i genomsnitt. Ärenden som gäller läkarundersökning av sjömän hör till social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde.

Mer information om Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, se länk i vänster (på svenska eller finska/engelska).

ILOs konvention om arbete till sjöss (MLC) från 2006, länkar:

Bifogade bilagor är modell: arbetsavtal för sjöman (finska, svenska, engelska) och information om besvärsförfarandet på fartyget. Se också tillstånd och anmälningar/sjöfart (tyosuojelu.fi)

Pågående lagstiftningsprojekter

Regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av ändringarna (2022) av koden i konventionen om arbete till sjöss (MLC)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjömansservicelagen

Statligt stöd för sjömännens resekostnader

En sjömans arbetsgivare får ersättning av statens medel för en del av de resekostnader som arbetsgivaren betalat för arbetstagarens resor från fartyget till hemmet och från hemmet till fartyget. 

Kostnader som ersätts av statens medel är

  • direkta resekostnader (bl.a. flyg-, tåg- och bussbiljetter, användning av egen bil), 
  • kostnader för arbetstagarens uppehälle under resan (övernattningar och måltider under resan) och
  • kostnader för anordnande av resan.

Närmare bestämmelser om det statliga stödet finns i lagen och förordningen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader.

Ansökan om ersättning görs elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. Mer information om inlämnande av ansökan om ersättning via Suomi.fi-tjänsten, Statligt stöd för sjömännens resekostnader.

Länkar

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av lagstiftningen delvis: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi; Katariina Jämsén, katariina.jamsen(at)gov.fi