Arbete till sjöss

Sjömännens arbetsvillkor skiljer sig från övriga arbetstagares anställningsvillkor. Om sjömännens arbetsvillkor föreskrivs i lagen om sjöarbetsavtal.

Lagen tillämpas på arbete som arbetstagare enligt avtal utför ombord på finskt fartyg eller temporärt annanstans på uppdrag av arbetsgivaren. Lagen om sjöarbetsavtal är en grundläggande lag som handlar om såväl arbetsgivarens som arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Sjömännens arbetstider i utrikestrafik och i inrikestrafik regleras separat.  Också om sjömännens semestrar och om sjömännens lönegaranti föreskrivs separat. Mer information om lönegarantin för sjömän lämnas av  NTM-centralen.

Lagstiftningen om arbete till sjöss bereds i delegationen för sjömansärenden på trepartsbasis. Sjömansservicebyrån (MEPA) svarar för ordnandet av den service och utbildningsverksamhet som står till buds för sjömän (se representantskap och styrelse).

Kommunikationsministeriet (KM) har lagar och förordningar bl.a. om säkerheten till sjöss samt om miljöskyddet. Hälsokraven på sjömän är strängare än hälsokraven i andra yrken i genomsnitt. Ärenden som gäller läkarundersökning av sjömän hör till social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förvaltningsområde.

Mer information om Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, se ANM:s ILO-sidor (på svenska eller finska/engelska).

ILO MLC-konvention 2006, uppdaterad 1/2019

Maritime Labour Convention (MLC), 2006, as amended, 2019

Pågående lagstiftningsprojekter

  • RP om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss osv. (MLC o.s.v.)

Länkar

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av lagstiftningen delvis: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi