Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda FEAD 20142020

Operativa programmet för bistånd till de sämst ställda ger principer för EU:s livsmedelsbistånd

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt FEAD (The Fund for European Aid to the Most Deprived) tillhandahåller under åren 20142020 livsmedelshjälp eller basförnödenheter till de hjälpbehövande.

Målet för fonden är att främja social sammanhållning i Europeiska unionen och minska antalet människor som lever i fattigdom och löper risk för marginalisering. Fondens specifika mål är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla materiellt bistånd. Det är inte meningen att fonden ska ersätta andra åtgärder som vidtas i medlemsstaterna för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Den totala finansieringen för det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt är i Finland 26,5 miljoner euro åren 20142020. EU:s finansieringsandel av beloppet är 85 procent, dvs. 22,5 miljoner euro. Den nationella statliga medfinansieringen är totalt 15 procent, dvs. 4 miljoner euro.

Genomförandet av det operativa programmet

För genomförande av fonden har medlemsstaterna tillställt Europeiska kommissionen ett finansiellt operativt program. I Finland koncentrerar man sig vid genomförandet av det operativa programmet på utdelning av livsmedelshjälp som lindrar matbristen hos dem som har det sämst ställt. Inom programmet vidtas dessutom åtgärder som bidrar till den sociala delaktigheten. Dessa kan bestå av t.ex. information om tjänster och projekt som tredje sektorn tillhandahåller samt av handledning, rådgivning och stöd vid användningen av tjänsterna.

I Finland ansvarar arbets- och näringsministeriet för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt, och Landsbygdsverket svarar för genomförandet av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Landsbygdsverket svarar för anskaffningen av livsmedel och mellanlager och transport för dem samt för förmedlingen av livsmedel till partnerorganisationer, som huvudsakligen med hjälp av frivilligarbete delar ut livsmedlen till dem som är i behov av mathjälp.  Ur hjälpmottagarens synvinkel skiljer sig inte förfarandet från förfarandet för den tidigare livsmedelshjälpen.

Ytterligare upplysningar:  tapani.kojonsaari(at)gov.fi