EU:s regional- och strukturfonder

Finland får stöd av EU via tre regional- och strukturfonder: 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfondens (EAKR) mål är att jämna ut skillnaderna i utvecklingen mellan länderna och regionerna, skapa livskraft, förbättra sysselsättningen, stödja en hållbar tillväxt och öka konkurrenskraften. Fonden stöder dessa mål genom att finansiera olika utvecklingsprojekt. Fonden stöder också hållbar stadsutveckling. 

Finlands mål är en innovativ, klimatneutral och ett tillgängligare Finland. Regionernas och företa-gens näringslivs- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationsberedskap främjas och likaså införandet av nya teknologier och små företags tillväxt och konkurrenskraft stimuleras. Digitali-seringens möjligheter för medborgarnas, företagens och den offentliga förvaltningens bästa nyttig-görs. Energieffektivitet och cirkulär ekonomi främjas och växthusgasutsläpp reduceras. Finansie-ringen riktas också till åtgärder som ska förbereda landet för klimatomställningen. Dessutom stöds småföretagsverksamhet i Öster och Norra Finland genom utveckling av vägtrafiksinfrastruktur med särskild finansiering för glest bebyggda områden. 

Europeiska socialfonden+

Målet med Europeiska socialfonden (ESF+) är att förbättra sysselsättning, utbildning och social in-kludering. Med finansieringen stöds i Finland sysselsättning, kompetens, utveckling av arbetslivet, kontinuerligt lärande, flexibla utbildningsvägar och livssituationen och framgången för barn och unga som är klienter inom barnskyddet, och i synnerhet för dem som placerats utanför hemmet. Dessu-tom är målet att hjälpa utsatta personer genom att erbjuda stöd för anskaffning av livsmedel och basförnödenheter. 

I projekt stöds sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden för arbetssökande och personer som står utanför arbetsmarknaden och i samarbete med företagen och andra arbetsgivare nyttiggörs möjligheter att skräddarsy olika arbetsuppgifter för att sökande ska hitta arbete. Genom stöd för kon-tinuerligt lärande säkerställer man att alla, även med beaktande av grupper som är underrepresente-rade inom utbildning, får tillgång till flexibla studievägar, bland annat med hjälp av nya verksam-hetsmodeller och digitalisering. Personer som befinner sig i den svagaste ställningen på arbets-marknaden får stöd för att förankras i samhället, utbildning och arbetsmarknad, vilket även förbättrar deras delaktighet och förebygger marginalisering. Genom att utveckla innehållen i barnskyddets öppen-, foster- och eftervård bidrar man till att de tjänster som erbjuds för ungdomar är effektiva och erbjuds i rätt tid. Dessutom får personer som befinner sig i en mycket svår situation stöd i form av livsmedel och basvaror. 

Fonden för en rättvis omställning 

Målet med fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF) är att mildra de negativa konsekvenserna av klimatomställningen inom Europeiska unionens område. Målet försöker man nå genom att stödja regioner och arbetstagare som påverkas mest av omställningen och genom att främja en balanserad socioekonomisk övergång. Via fonden för en rättvis omställning kompenseras i Finland socioekonomiska och miljörelaterade negativa effekter av halveringen av användningen av torv som energi. Fonden verkställs via regionala övergångsplaner i 14 landskap som omfattas av fonden för en rättvis omställning. 

Målet är att diversifiera näringarna, anpassa arbetskraften inom sektorn och korrigera skadliga verk-ningar på miljön. I fråga om åtgärder för diversifiering av näringar beaktas den utvecklingspotential som läggs fram i landskapets strategi för smart specialisering, i synnerhet arbetstillfällen inom grön ekonomi och nya lösningar och affärsmöjligheter inom grön teknik. Åtgärder för omskolning och om-placering av arbetskraften riktas i huvudsak till personer som har arbetat inom torvsektorn och blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Ungdomarna utgör en specialmålgrupp. Torvföretagarnas kompetens och färdigheter utvecklas till exempel inom virkesavverkning och återställning av torvmyrar för att möjliggöra ny affärsverksamhet. Områden som inte längre ska användas till torvproduktion återställs och saneras och deras användningssyfte ändras för att minska miljö- och utsläppseffekterna samt för att diversifiera näringar. 

Ytterligare information om fonderna och programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 som styr verkställandet finns på webbtjänsten för EU:s region- och strukturpolitiska program 

Ytterligare information: Johanna Osenius, Petra Metsälä