Lagberedning

Beredning av olika författningar är en av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter. Till arbets- och näringsministeriets beredningsansvar hör bl.a. sysselsättningsfrågor, arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice; arbetsmiljöfrågor, kollektivavtal och medling i arbetstvister; regionutvecklingen; näringspolitiken; energipolitiken och samordningen av den nationella beredningen och genomförandet av klimatpolitiken; innovations- och teknologipolitiken, företagens internationalisering samt teknisk säkerhet; marknadens funktion, främjande av konkurrens och konsumentpolitik samt civiltjänst.

Principiellt viktiga och omfattande författningsprojekt bereds i kommittéer eller kommissioner där det ingår representanter från olika förvaltningsområden och intressegrupper. Av olika intressegrupper begärs även utlåtanden under författningsprojektets gång. Detta hörande kan även ske vid särskilda diskussionsmöten.

De regeringspropositioner som har beretts vid ministeriet behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde innan de överlämnas till riksdagen för behandling.

Vid sidan om sådan lagstiftning som antas av riksdagen bereds vid arbets- och näringsministeriet även reglering på lägre nivå som hör till ministeriets ansvarsområde, dvs. statsrådsförordningar och ministerieförordningar.

En betydande del av ministeriets författningsberedning hör samman med det nationella ikraftsättandet av beslut som fattats på EU-nivå.

Riksdagsbiblioteket

Ytterligare upplysningar: sami.kivivasara(at)gov.fi