Utarbetandet av krav för olika produktgrupper

Produkters energiprestanda regleras i EU genom ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen. Direktivet och förordningen har i Finland genomförts genom den s.k. ekodesignlagen och ekodesignförordningen. Med stöd av ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen utfärdas bindande produktgruppsspecifika krav som gäller som sådana i hela EU-området.

Kraven avseende ekodesign och kraven avseende energimärkning har olika slags beredningsprocesser

I ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen anges grunderna för införande av produktgruppspecifika bestämmelser..

Kommissionen leder utarbetandet av de produktgruppsspecifika ekodesignrättsakterna med stöd av ramdirektivet. Om kommissionen till följd av utredningen beslutar sig för att utveckla ekodesignkrav, samråder den under beredningsprocessen med intressentgrupper och medlemsstater vid speciella samrådsforum. Senare röstar medlemsstaternas företrädare om kommissionens förordningsförslag i en kommitté i enlighet med det s.k. kommittéförfarandet.

År 2017 ersattes det tidigare energimärkningsdirektivet med energimärkningsförordningen. Med stöd av energimärkningsförordningen antas bindande produktgruppsspecifika rättsakter. Kraven på energimärkning omfattar endast sådana produktgrupper för vilka det finns en bindande produktgruppsspecifik förordning om energimärkning.

Kommissionen utfärdar de produktgruppsspecifika rättsakterna i form av delegerade förordningar, som är i kraft som sådana i Finland. Medlemsstaterna röstar inte om de delegerade förordningarna, men medlemsstaterna och berörda grupper har möjlighet att bli hörda vid samrådsmöten.

Finland deltar aktivt i lagstiftningsarbetet

Ramlagstiftningen om produkternas energiprestanda hör i Finland till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. Av de produktgruppsspecifika bestämmelserna hör bestämmelserna om andra produkter än byggprodukter till arbets- och näringsministeriet (i praktiken sköts arbetet av Energimyndigheten) och bestämmelserna om byggprodukter hör till miljöministeriet.

När Energimyndigheten och miljöministeriet utformar Finlands ställningstaganden till produktgruppsvisa rättsakter hör de den tillverkande industrin. Mer information finns att tillgå på webbplatsen ekosuunnittelu.info.

I Finland utövar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tillsyn över att lagarna och förordningarna iakttas och Motiva Oy svarar för informationen till konsumenterna.

Ytterligare information: pekka.karpanen(at)gov.fi