Utarbetandet av krav för olika produktgrupper

Produkters energieffektivitet regleras inom EU i ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen. Direktivet och förordningen har i Finland genomförts genom ekodesignlagen och ekodesignförordningen. Med stöd av ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen utfärdas bindande produktgruppsspecifika krav som gäller som sådana i hela EU.

Kraven avseende ekodesign och kraven avseende energimärkning har olika slags beredningsprocesser

I ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen anges grunderna för införande av produktgruppspecifika bestämmelser. Den arbetsplan för ekodesign som Europeiska kommissionen publicerar med några års mellanrum innehåller en förteckning över de produktgrupper om vilka det görs en mer ingående utredning av regleringsbehovet.

Kommissionen leder utarbetandet av produktgruppsspecifika rättsakter om ekodesign med stöd av ramdirektivet. Om kommissionen till följd av utredningar beslutar att utarbeta ekodesignkrav sam-råder den under beredningsprocessen med intressentgrupper och medlemsstater vid särskilda samrådsforum. Senare röstar medlemsstaternas företrädare om kommissionens förordningsförslag i en kommitté i enlighet med det s.k. kommittéförfarandet.

År 2017 ersattes energimärkningsdirektivet med energimärkningsförordningen. Med stöd av energimärkningsförordningen antas bindande produktgruppsspecifika rättsakter. Kraven på energimärk-ning omfattar endast sådana produktgrupper för vilka det finns en produktgruppsspecifik förordning om energimärkning.

Kommissionen utfärdar produktgruppsspecifika rättsakter i form av delegerade förordningar, som är i kraft som sådana i Finland. Medlemsstaterna röstar inte om de delegerade förordningarna, men medlemsstaterna och intressentgrupperna har möjlighet att bli hörda vid samrådsforum.


Kraven fastställs produktgruppsspecifikt

Produkters energieffektivitet regleras inom EU i ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen. Direktivet och förordningen har i Finland genomförts genom ekodesignlagen och ekodesignförordningen. Med stöd av ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen utfärdas bindande produktgruppsspecifika krav som gäller som sådana i hela EU.

De produktgruppsspecifika rättsakterna bereds under ledning av Europeiska kommissionen, och i beredningen deltar både medlemsstaterna och intressentgrupperna. Det finns skillnader i beredningsprocessen och medlemsstaternas inflytande på rättsakternas innehåll när det gäller ekodesign och energimärkning, men i båda fallen deltar Finland aktivt i beredningen.

Finland deltar aktivt i regleringen av kraven

Ramlagstiftningen om produkters energieffektivitet hör i Finland till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. Av de produktgruppsspecifika bestämmelserna hör bestämmelserna om andra produkter än byggprodukter till arbets- och näringsministeriet (i praktiken sköts arbetet av Energimyndigheten) medan bestämmelserna om byggprodukter hör till miljöministeriet.

När Energimyndigheten och miljöministeriet utformar Finlands ställningstaganden till produktgruppsspecifika rättsakter hör de tillverkningsindustrin. Mer information finns på webbplatsen: ekosuunnittelu.info.

I Finland utövar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tillsyn över att lagarna och förordningarna iakttas medan Motiva Oy svarar för information till konsumenterna.

Ytterligare upplysningar: pekka.karpanen(at)gov.fi