Dataskydd

Tillgodoseendet av dataskydd är viktigt i all arbets- och näringsministeriets verksamhet. På denna webbplats redogör vi för vilka uppgifter vi samlar in om dig i våra olika tjänster, vad behandlingen grundar sig på i respektive fall och hur du kan utöva dina rättigheter som gäller dataskydd.

Vi behandlar dina personuppgifter endast av grundad anledning, till exempel för att iaktta våra lagstadgade skyldigheter,  utföra en uppgift av allmänt intresse eller med ditt eget samtycke.

Statsrådets samtycke och andra tillstånd som ska sökas från ANM Webbplats, nyhetsbrev, meddelanden och publikationer Evenemang Ansökan till tjänster

Samarbete med intressenter

Medborgarbrev, begäran om information och andra meddelanden

Enkäter och undersökningar

Ansökan om finansiering för EU:s regional- och strukturpolitik och genomförande av projekten

Ansökan om statsunderstöd för företag

Tjänsten Mitt FöretagsFinland

Tillstånd och tillsynstjäns

Arbetsförmedlingsstatistik

Hörande som gäller kärnanläggningar

Arbetskraftsinvandring och integration

Specialmyndigheter inom arbetslivet

Gemensamma system

Visselblåsarskydd      

 

Dina rättigheter när det gäller dataskydd

Du har rätt att få veta på vilka sätt och i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter. Syftet är att på vår webbplats som gäller dataskydd ge en övergripande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet.

Du har:

  1. Rätt att få tillgång till dina egna uppgifter. Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som gäller dig. Om vi behandlar uppgifter har du rätt att få en kopia av dessa uppgifter om vi inte har en grund enligt lagen att vägra tillgodoseendet av rättigheten. Läs mer: Begäran om kontroll av personuppgifter
  2. Rätt att rätta eller komplettera dina uppgifter. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras. 
  3. Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
  4. Rätt att göra en invändning mot behandlingen av dina uppgifter. Du kan när som helst göra en invändning med hänvisning till ett särskilt skäl som anknyter till din personliga situation. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter, med undantag för om det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  5. Rätt att lämna in ett besvär eller klagomål som gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vid behov kan du lämna in ett besvär eller klagomål om behandlingen av dina uppgifter till dataombudsmannen på adressen tietosuoja.fi/sv.

Personuppgiftsansvarig

Arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 Statsrådet
Registratorskontor: registratorskontoret.anm(at)gov.fi
tfn 0295 16001

Ytterligare information:

Om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter vid arbets- och näringsministeriet kan du kontakta vår dataskyddsansvariga på adressen tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi.