Kärnenergilagstiftningen täcker säkerheten under hela livscykeln då kärnenergin används 

Syftet med kärnenergilagstiftningen är att garantera att användningen av kärnenergi är förenlig med samhällets helhetsintresse, säker för människorna och miljön och att den inte bidrar till spridningen av kärnvapen. Lagen ska vara uppdaterad. I lagen ska beaktas ändringarna i internationella och nationella rättsnormer och verksamhetsmetoder, en effektiv nationell implementering av EU-direktiven samt teknikens utveckling.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte hösten 2019 en arbetsgrupp som skulle utreda förnyandet av kärnenergilagen. Målet är att tydliggöra regleringen och förbättra dess hanterbarhet. Mer information om förnyandet av regleringen finns i arbetsgruppens rapport.

Grunden för användningen av kärnenergi stiftas i kärnenergilagen (990/1987) och kärnenergiförordningen (161/1988). Genom detaljerad reglering, Strålsäkerhetscentralens föreskrifter och anvisningar samt övervakning säkerställs målet för säkra användningen av kärnenergi som är definierad i lagstiftning.

Det krävs alltid ett tillstånd för användning av kärnenergi. I kärnenergilagen har det bestämts flera skyldigheter för utövare av tillståndspliktig verksamhet, såsom att se till att användningen av kärnenergi är säker och att ta hand om kärnavfallet. Arbets- och näringsministeriet och Strålsäkerhetscentralen (STUK) utövar tillsyn över att skyldigheterna fullgörs.

Användningen av och tillsynen över kärnenergi regleras genom flera internationella avtal. Den nationella kärnenergilagstiftningen uppfyller de internationella avtalsförpliktelserna som Finland är bunden av. Europeiska unionen reglerar kärnenergisektorn med Euratom-avtalet och bestämmelserna på lägre nivå som kompletterar avtalet.

Strålskyddslagen (2018/859) reglerar användningen av strålning och strålsäkerhet. Lagen tillämpas delvis också på användningen av kärnenergi. Mer information om ämnet finns även på Strålsäkerhetscentralens webbplats.
 

Ytterligare upplysningar: hanna-mari.kyllonen(at)gov.fi