Kärnsäkerhet

Utvecklandet av principer för kärnsäkerheten (safety) och de metoder som behövs för genomförandet av dem grundar sig i hög grad på ett omfattande internationellt samarbete. Detta intensiva samarbete fick sin början redan i medlet av 1900-talet. 

För Finlands del är det viktigaste multinationella organet Euroepiska atomenergigemenskapen Euratom. Kärnanläggningarnas kärnsäkerhet regleras inom Europeiska unionen bland annat med hjälp av kärnsäkerhetsdirektivet (2009/71/Euratom). Finland deltar i beredningen av branschens direktiv i rådets arbetsgrupper.

Betydande aktörer inom det internationella samarbetet är även OECD:s kärnenergiorganisation (NEA) och den Internationella atomenergiorganisationen som tillhör FN-familjen (IAEA).

Ett tillståndsförfarande enligt kärnenergilagen är grunden för de olika faserna i kärnkraftverken och kärnenergiprojekten och för att säkerställa deras säkerhet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för tillståndsförfarandet och beredningsarbetet. Koncessionerna beviljas av statsrådet. För tillsynen över kärnsäkerheten i Finland på nationell nivå svarar Strålsäkerhetscentralen (STUK), som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 

Kärnsäkerhetsforskningen utökar det finländska kunnandet 

Kärnenergiforskning bedrivs i Finland av forskningsinstitut, universitet och kraftbolag som använder kärnenergi.  En betydande del av den offentliga forskningen sker inom forskningsprogrammet som finansieras av Statens kärnavfallshanteringsfond vars forskningsområde täcker både kärnkraftverkens kärnsäkerhetsforskning och kärnavfallshanteringsforskningen. Forskningsprogrammen är autonoma och baserar sig på perioder av utsatt längd. Forskning har utförts i det här formatet i snart tjugo år.

År 2023 inleddes forskningsprogram SAFER2028 inom kärnkraftverkens säkerhet och det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering. Forskningsperioden löper ut vid utgången av 2028. Målet är att utöver att producera vetenskapliga och tekniska resultat ska de dessutom säkerställa att det finländska kunnandet på området bevaras och utvecklas. Arbets- och näringsministeriet svarar för administrationen av fonden och för ansökningsförfarandet. 

Finländska aktörer deltar aktivt i den internationella kärnsäkerhetsforskningen. Man deltar i forskning bland annat inom ramarna för följande program och organisationer: Europeiska unionens (Euratoms) ramprogram för forskning (både fissions- och fusionsforskning), ett nordiskt program för säkerhetsforskning NKS, OECD:S kärnenergiorganisation Nuclear Energy Agency (NEA) samt Atomic Energy Agency (IAEA) som tillhör FN-familjen.
 

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi, linda.kumpula(at)gov.fi, jaakko.louvanto(at)gov.fi