Kärnsäkerhetsforskningen utökar det finländska kunnandet

Kärnenergiforskning bedrivs av forskningsinstitut, universitet och kraftbolag som använder kärnenergi. Grovt taget kan kärnsäkerhetsforskningen indelas i kärnkraftverkens kärnsäkerhetsforskning och forskning i kärnavfallshantering.

År 2015 inleddes den nationella forskningen i kärnkraftverkens säkerhet i form av forskningsprogrammet SAFIR2018, och det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering (KYT2018).  Forskningsperioden för båda forskningsprogrammen löper ut vid utgången av 2018. Målet för forskningsprogrammen är utöver produktionen av vetenskapliga och tekniska resultat dessutom säkerställande av att det finländska kunnandet på området bevaras och utvecklas.

Programmen utgör en fortsättning på forskningsprogrammen SAFIR2014 och KYT2014. Arbets- och näringsministeriet svarar för ansökningsförfarandet.

Finländska aktörer deltar i den internationella kärnsäkerhetsforskningen. Deltagandet sker genom följande program och organisationer: Europeiska unionens ramprogram för forskning (både fissions- och fusionsforskning), nordisk kärnsäkerhetsforskning NKS, de industrialiserade ländernas samarbetsorgan OECD:s kärnenergiorganisation NEA (Nuclear Energy Agency) samt IAEA (International Atomic Energy Agency) som tillhör FN-familjen.

Ytterligare upplysningar:
jorma.aurela(at)tem.fi
linda.kumpula(at)tem.fi