Statsunderstöd

Statsunderstöden består av sådan behovsprövad finansiering som beviljas av statens medel och som stöder projekt och verksamhet som anses vara nödvändiga för samhället. 

Inom arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde beviljas statsunderstöd i enlighet med regeringsprogrammet bl.a. för projekt och verksamhet som främjar ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt, sysselsättning och integration. 

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde har beviljandet av statsunderstöd huvudsakligen anförtrotts ämbetsverken och de övriga statsbidragsmyndigheterna. Inom förvaltningsområdet beviljas statsunderstöd av närings-, trafik- och miljöcentralerna, Energimyndigheten, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, landskapsförbunden, arbets- och näringsbyråerna och Statens kärnavfallshanteringsfond. Arbets- och näringsministeriet sköter själv statsbidragsmyndighetens uppgifter endast i vissa begränsade fall enligt lagstiftningen och statsbudgeten. 

I statsbudgeten bestäms för vilka ändamål statsunderstöd kan beviljas. Statsunderstöd kan endast beviljas på ansökan och enligt prövning. Statsunderstöden är alltid förenade med villkor som anges närmare i utlysningen och som den som ansöker om understöd ska uppfylla. Användningen av statsunderstöden följs upp och granskas. 

Statsbidragsmyndigheternas alla ansökningar om understöd finns samlade på Statskontorets tjänst Sokunderstod.fi.

Utveckling av statsunderstödsverksamheten

Arbets- och näringsministeriet deltar i det utvecklingsarbete för statsunderstödsverksamheten som leds av finansministeriet och Statskontoret. I och med detta övergår statsförvaltningen stegvis till en gemensam verksamhetsmodell för statsunderstödsverksamheten och tar i bruk gemensamma webbtjänster som stöder den. 

Statsunderstöd - Finansministeriet (vm.fi)

Det kommer att finnas tre tjänster:

 • Sokunderstod.fi för sökande och mottagare av statsunderstöd
 • Administreraunderstod.fi är en tjänst för statsbidragsmyndigheterna för förvaltning och behandling statsunderstöd
 • Granskaunderstod.fi är till för alla som vill veta hur mycket, till vilka och för vilka ändamål statsunderstöd har beviljats

Tjänsterna ska tas i bruk stegvis och skilt för varje understöd. Vi informerar när webbtjänsterna för statsunderstödsverksamheten tas i bruk vid ansökan om statsunderstöd som beviljas av arbets- och näringsministeriet.

Syftet med utvecklingen av statsunderstödsverksamheten och den nya verksamhetsmodellen är att 

 • förbättra statsunderstödsverksamhetens verkningsfullhet
 • öka öppenheten och insynen i statsunderstödsverksamheten
 • göra ansökan och beviljandet av statsunderstöd enklare och smidigare än tidigare, dvs. effektivare
 • göra praxis för statsunderstödsverksamheten mer enhetlig.
 • Utvecklingen och upprätthållandet av de digitala tjänsterna sköts av Statskontoret, som också ska ansvara för det tekniska stödet för de digitala statsunderstödstjänsterna. Statsbidragsmyndigheterna ansvarar på samma sätt som hittills för ansökningsvillkoren och beviljandet av understöd.

Statsunderstödstjänsterna | Statskontoret 

Offentlighet i fråga om understödsuppgifter

Uppgifter om alla statsunderstöd som beviljas av statsbidragsmyndigheterna publiceras i de webbtjänster för statsunderstöd som stöder öppenhet och transparens i statsunderstödsverksamheten.

Minimiuppgifterna om ansökningar om statsunderstöd finns tillgängliga på tjänsten Sokunderstöd.fi och minimiuppgifterna om ansökningar och beslut finns på tjänsten Granskaunderstod.fi. Bakgrunden till detta är den lagstadgade skyldigheten för alla statsbidragsmyndigheter att lämna minimiuppgifter. 

Mer information:

Frågor som gäller en viss ansökan om understöd:

 • kontaktperson som nämns i utlysningen

Frågor som gäller ett visst understöd

 • föredragande / den som ger tilläggsuppgifter som nämns i understödsbeslutet

Utveckling av arbets- och näringsministeriets statsunderstödsverksamhet:

 • Jenni Hyvärinen, projektchef för projektet för utveckling och ibruktagande av ANM:s statsunderstödsverksamhet, konsultativ tjänsteman, styrningsenheten, tfn 029 504 9288, [email protected]