Kärnenergin utgör grunden för den finländska elproduktionen

Över en fjärdedel av den elektricitet som förbrukas i Finland produceras med kärnenergi. Kärnkraften främjar i betydande grad genomförandet av den finska nationella klimat- och energistrategin.

De risker som ingår i användningen av kärnenergi förutsätter en mera täckande och intensiv tillsyn än någon annan energiform. Syftet med tillsynen är att säkerställa säkerheten vid kärnkraftsdriften, korrekt hantering av kärnavfallet och att användningen av kärnenergi inte leder till att kärnvapen utvecklas.  Tillsynen baserar sig på kärnenergilagstiftningen, vars bärande princip är att användningen av kärnenergi bör vara säker och förenlig med samhällets helhetsintresse.

Genom kärnsäkerhetsforskningen säkerställs det finländska kunnandet på området.

Det finns fyra kärnreaktorer i drift i Finland. En femte kärnreaktor är under byggnad och en ansökan om att få uppföra en sjätte kärnanläggning har lämnats in till statsrådet.

Inom kärnavfallshanteringen i Finland har slutförvaringen av medel- och lågaktivt avfall inletts och ett tillstånd att uppföra en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle har beviljats.

Ytterligare upplysningar: jorma.aurela(at)tem.fi

På andra webbplatser