Kärnenergin utgör grunden för den finländska elproduktionen

En tredjedel av den el som produceras i Finland (33 procent 2021) produceras med kärnenergi. Kärnenergin producerad i Finland står för över en fjärdedel (26 procent 2021) av den totala elförbrukningen. Kärnkraften främjar i betydande grad genomförandet av den finska nationella klimat- och energistrategin eftersom det är koldioxidneutral produktion vars användning ökar leveranssäkerheten hos el.

De risker som ingår i användningen av kärnenergi förutsätter en täckande och intensiv tillsyn. Syftet är att säkerställa säkerheten vid kärnkraftsdriften för människa och miljö samt korrekt hantering och slutförvaring av kärnavfallet. Med internationell tillsyn säkerställs fredlig användning av kärnenergi och förhindras möjligheterna till kärnvapenproduktion.  Tillsynen baserar sig på kärnenergilagstiftningen, vars bärande princip är att användningen av kärnenergi bör vara säker och förenlig med samhällets helhetsintresse.

Det finns fyra kärnreaktorer i Finland, två i Lovisa och två i Olkiluoto. En femte reaktor (Olkiluoto 3) håller på att tas i bruk. Finlands första kärnreaktor är FiR 1 -provreaktorn i Otnäs, Esbo, ägd av VTT. Den togs ur bruk 2015.

Finland är internationellt sett en föregångare inom kärnavfallshantering 

Omsorgen och slutförvaringen av anläggningarnas driftsavfall (s.k. låg- och medelaktivt kärnavfall) har pågått sedan 1990-talet på båda anläggningsorterna. Slutförvaringen sker på ett djup i berggrunden och med sådana strukturer som säkerställts för den långsiktiga säkerheten. 

Det förbrukade bränslet (s.k. högaktivt kärnavfall) mellanlagras på anläggningsorterna. Säkerheten hos det använda bränslets slutförvaring säkerställs genom att placera det tillräckligt djupt i berggrunden och genom att använda tillräckliga konstruktioner. En slutförvaringsanläggning för högaktivt avfall håller på att byggas i Olkiluoto. Det är den första slutförvaringsanläggningen som håller på att byggas och som fått byggtillstånd i världen. 

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi, jaakko.louvanto(at)gov.fi

På andra webbplatser