Andra utlysningen av stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens

Ansökningstiden för stöd för energiinvesteringar är 15.3–26.5.2023: infrastrukturprojekt som överstiger 5 miljoner euro, projekt för elektrifiering av industrin och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla som överstiger 1 miljon euro, för företag och sammanslutningar.

Syftet med detta stödprogram är att främja sådana energiinvesteringsprojekt och energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens som minskar Finlands utsläpp av växthusgaser och stöder Finlands mål för klimatneutralitet. Målet är också att minska de tekniska och ekonomiska riskerna med investeringar i energiinfrastruktur samt med elektrifiering av industrin och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla.

Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) är en nationell plan för att utnyttja finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. 

Projekt som kan få stöd

Ansökningsomgången omfattar på följande investeringar enligt den första pelaren i Finlands plan för återhämtning och resiliens. De ska vara genomförda senast den 30 juni 2026: 

  1. Investeringar i energiinfrastruktur (P1C1I1)
  2. Direkt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (P1C2I2)

Beviljandet av stöd grundar sig på statsrådets förordning 1112/2021. 

Ansökningsomgången stöder energiinvesteringar i stor skala

Under ansökningsomgången behandlas endast ansökningar för sådana energiinfrastrukturprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 miljoner euro. I projekt som gäller elektrifiering eller koldioxidsnålhet inom industrin kan ansökan lämnas in också i fråga om projekt där de godtagbara kostnaderna överstiger en miljon euro. 

Av inkomna projekt prioriteras de projekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 miljoner euro. 
Beviljandet av stöd baserar sig på en jämförelse av ansökningarna enligt investeringstyp. I helhetsbedömningen utvärderas investeringarnas effekt på målen i Finlands plan för återhämtning och resiliens.

I jämförelsen granskas särskilt projektens 

  • konsekvenser i fråga om energi och utsläpp 
  • kostnadseffektivitet 
  • genomförbarhet 
  • nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projektet 
  • reproducerbarheten av tekniken eller projektet och 
  • projektens andra effekter.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet eller den avgränsade del av projektet som finansieras med stödet får inte inledas förrän ansökan om stöd har lämnats in. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Särskilda villkor för stödberättigande i fråga om energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens samt iakttagande av principen om att inte orsaka betydlig skada 
De projekt som stöds ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Projekten får inte innefatta åtgärder som ingår i den förteckning över undantagna projekt som avses i bilagan till Europeiska unionens råds genomförandebeslut (2021/0317). Projekten ska följa Europeiska unionens miljölagstiftning och den nationella miljölagstiftningen. Närmare information finns i ansökningsanvisningen.  

Beviljandet och användningen av stöd är också förenat med andra särskilda villkor samt skyldigheter för stödmottagaren och de anges i förordningen och beskrivs närmare i ansökningsanvisningen.

Ansökan

För den andra ansökningsomgången ska ansökningarna lämnas in senast den 26 maj 2023.

Finansieringsansökan lämnas i Business Finlands e-tjänst. Ansökan kan lämnas in från och med den 15 mars. 

Användarstödet för Business Finlands e-tjänst är öppet vardagar kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00, tfn 029 469 5800

Finansiering söks genom ansökan om energistöd.  Ansökan görs under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och koden RRF – Stöd för energiinvesteringar. Till ansökan fogas en separat blankett för ansökan om RFF-stöd samt de bilagor som nämns i blanketten och anvisningarna för stödansökan. 

Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas in.

Anvisningar för ansökan (uppdaterad 10.3.2023)

Ansökningsblanketten

Arbets- och näringsministeriet fattar stödbesluten för projekt vars godtagbara kostnader överstiger fem miljoner euro. Innovationsfinansieringsverket Business Finland fattar stödbesluten för projekt som omfattar direkt elektrifiering eller koldioxidsnålhet i industrins energiprocesser och vars godtagbara kostnader understiger 5 miljoner euro. Tidsplanen för stödbesluten beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av handläggning. 

Läs mer om ansökan

Pressmeddelande 15.3.2023: Investeringsstöd för energiinfrastrukturinvesteringar samt projekt för elektrifiering av industrin och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla kan sökas fram till den 26 maj 

Statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens åren 2022–2026

Ytterligare information:

Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054 (programhelhet, energi)
Ossi Paanala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7310 (projektbehandling)
Salla Palander, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7049
E-postadresserna har formen [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU