Fennovoima Ab:s ansökan om tillstånd att få uppföra ett kärnkraftverk

Fennovoima Ab har i juni 2015 till statsrådet inlämnat en ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) inledde hösten 2015 ett lagstadgat remissförfarande med anledning av Fennovoimas ansökan om att få uppföra kärnkraftverket, och då kunde också medborgarna framföra sina åsikter och lämna sina utlåtanden över saken före utgången av mars 2016. Utlåtande begärdes också av ministerier, myndigheter, kommuner och medborgarorganisationer samt av myndigheterna i Sverige på basis av överenskommelsen kring kärnanläggningar vid gränserna.

Fennovoima Oy inlämnade i juni 2016 ett EIA-program (på finska) om Fennovoimas egen slutförvaringsanläggning för använt kärnbräsle och därav gav ANM sitt slutliga utlåtande i december 2016.

Beslutet om att få uppföra kärnkraftverket kan presenteras till statsrådet tidigast år 2021.

 

Ytterligare upplysningar: jorma.aurela(at)tem.fi