Fennovoima Ab:s ansökan om tillstånd att få uppföra ett kärnkraftverk

Fennovoima Ab har i juni 2015 till statsrådet inlämnat en ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1.

För att komplettera ansökan enligt principbeslutet lämnade Fennovoima Oy i juni 2016 in ett MKB-program för företagets egen slutförvaringsanläggning. AMN gav sitt uttalande i december 2016.

Arbets- och näringsministeriet tog den 28 april 2021 emot Fennovoima Ab:s uppdatering av de uppgifter som hänför sig till ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. I den beskriver bolaget de väsentliga uppdateringar och den utveckling som har skett i projektet sedan ansökan om tillstånd för 2015 lämnades in.  

ANM uppdaterade remissrundan relaterade till ansökan på grund av den tid som har gått. De yttranden och åsikter som framförts har publicerat nedtill på den finskspråkiga webbplatsen. 

I enlighet med kärnenergilagen bereder arbets- och näringsministeriet ett beslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning för statsrådet. Beslutet förutsätter att Strålsäkerhetscentralens framtida säkerhetsuppskattning är positiv och att alla de villkor som lagen förutsätter uppfylls.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi