Bokföringsnämnden

Vid arbets- och näringsministeriet finns en bokföringsnämnd. Bestämmelser om bokföringsnämnden finns i 8 kap. 2 och 3 § bokföringslagen (30.12.1997/1336) och i förordningen om bokföringsnämnden (19.10.1973/784).

Uppgifter:

 • att på basis av ansökan ge anvisningar och utlåtanden angående tillämpningen av bokföringslagen
 • sökande kan vara
 1. myndigheter
 2. en organisation för näringsidkare eller kommuner
 3. bokföringsskyldiga
 • att meddela allmänna råd och anvisningar om tillämpningen av bokföringslagen och om bokföring, målet är att främja god bokföringssed
 • att bevilja undantag i enskilda fall eller branschvis från de bestämmelser i bokföringslagen som nämns särskilt.  En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas bestämmelser om bokslut och koncernbokslut
 • att till arbets- och näringsministeriet göra framställningar som anses nödvändiga
 • att på begäran till arbets- och näringsministeriet ge utlåtanden

Sammansättning:

 • en ordförande och en vice ordförande samt minst sex och högst tio övriga ledamöter
 • för varje ledamot utom ordföranden förordnas en ersättare
 • väl förtrogna med bokföring
 • av minst en ledamot och dennes ersättare krävs juris kandidatexamen
 • målet är att sammansättningen ska vara sådan att ledamöternas yrkesskicklighet och erfarenhet är så täckande och mångsidig som möjligt med tanke på bokföringsnämndens uppgifter
 • statsrådet förordnar för tre kalenderår i sänder

Bokföringsnämndens sammansättning mandatperioden 1.1.2016 - 31.12.2018 

Ordförande:

ledande sakkunnig Timo Kaisanlahti, Arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande (suppleanterna inom parentes):

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education (Lektor Tapani Kykkänen, Aalto-universitetet Handelshögskolan)

Medlemmar (suppleanterna inom parentes):

försäkringsöverinspektör Tom Strandström, social- och hälsovårdsministeriet (Ledande Rådgivare, Bokföring Pirjo Saarelainen, Finansbranschens Centralförbund)

specialsakkunnig Tarja Järvinen, finansministeriet (ledande specialist Tommi Toivola, Finlands Näringsliv EK)

konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, finansministeriet (sakkunnig Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund)

ledande revisionsexpert Virpi Haaramo, Finansinspektionen (Senior Adviser Regulatory Reporting Reija Anttila, Sampo plc)

B.Sc. (Econ.), KLT-accountant Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy (Ekonomie magister Soile Tomperi)

GR-revisor Erkki K. Mäkinen, Vammalan Tilitoimisto Oy (Auktoriserad revisor (HT) Toni Koivu, Tase-Koivu Oy Revisor Bolag)

CGR-revisor Tuomas Honkamäki, PricewaterhouseCoopers Oy (CGR Nina Johansson, KPMG Oy Ab)

Vice president Tuula Appelqvist, Kemira Oyj (expert Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv)

CFO Sari Pohjonen, Fiskars Oyj (överinspektör, Anssi Leppänen, Skatteförvaltningen)

Bachelor of Economic Sciences, KLT-accountant Leena Rekola-Nieminen, Rekola-Nieminen (Ekon.dr, Antti Fredriksson, Åbo universitet, Åbo handelshögskola)

Procedur:

 • ansökan om utlåtande eller undantag ska göras skriftligen
 • ansökan får vara fritt formulerad, bör innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att ärendet kan avgöras
 • ansökan ska tillställas bokföringsnämnden vid arbets- och näringsministeriet: Arbets- och näringsministeriet, Bokföringsnämnden, PB 32, 00023 STATSRÅDET
 • bokföringsnämnden sammanträder med ca två veckors intervall
 • bokföringsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande
 • när dispensansökningar behandlas, ska minst en av de närvarande inneha juris kandidatexamen
 • de allmänna anvisningar som nämnden meddelar bereds i olika arbetsgrupper som består av ledamöter i bokföringsnämnden och deras ersättare och, vid behov, av utomstående sakkunniga.

Se också: bfn.fi

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den.

Länk till kommunsektionens sida

Ytterligare upplysningar: mika.bjorklund(at)gov.fi