Bokföringsnämnden

Vid arbets- och näringsministeriet finns en bokföringsnämnd. Bestämmelser om bokföringsnämnden finns i 8 kap. 2 och 3 § bokföringslagen (30.12.1997/1336) och i förordningen om bokföringsnämnden (19.10.1973/784).

Uppgifter:

 • att på basis av ansökan ge anvisningar och utlåtanden angående tillämpningen av bokföringslagen
 • sökande kan vara
 1. myndigheter
 2. en organisation för näringsidkare eller kommuner
 3. bokföringsskyldiga
 • att meddela allmänna råd och anvisningar om tillämpningen av bokföringslagen och om bokföring, målet är att främja god bokföringssed
 • att bevilja undantag i enskilda fall eller branschvis från de bestämmelser i bokföringslagen som nämns särskilt.  En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att det inte strider mot Europeiska gemenskapernas bestämmelser om bokslut och koncernbokslut
 • att till arbets- och näringsministeriet göra framställningar som anses nödvändiga
 • att på begäran till arbets- och näringsministeriet ge utlåtanden

Sammansättning:

 • en ordförande och en vice ordförande samt minst sex och högst tio övriga ledamöter
 • för varje ledamot utom ordföranden förordnas en ersättare
 • väl förtrogna med bokföring
 • av minst en ledamot och dennes ersättare krävs juris kandidatexamen
 • målet är att sammansättningen ska vara sådan att ledamöternas yrkesskicklighet och erfarenhet är så täckande och mångsidig som möjligt med tanke på bokföringsnämndens uppgifter
 • statsrådet förordnar för tre kalenderår i sänder

Bokföringsnämndens sammansättning mandatperioden 1.1.2016 - 31.12.2018 

Ordförande:

ledande sakkunnig Timo Kaisanlahti, Arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande (suppleanterna inom parentes):

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education (professor Hannu Ojala, Östra Finlands Universitet)

Medlemmar (suppleanterna inom parentes):

försäkringsöverinspektör Tom Strandström, social- och hälsovårdsministeriet (ledande rådgivare Teija Rehn, Finanssiala rf)

specialsakkunnig Antti Sinkman, finansministeriet (överinspektor Toni Hagner, Skatteförvaltningen)

konsultativ tjänsteman Pasi Leppänen, finansministeriet (sakkunnig Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund)

ledande bokslutsakkunnig Sirkku Palmuaro (bokslutsakkunnig Marketta Lindén, Finansinspektionen)

B.Sc. (Econ.), KLT-accountant Jouko Karttunen, Tiliaktiiva Oy (auktoriserad revisor (HT) Tapio Tikkanen, Veromo Oy)

GR-revisor Erkki K. Mäkinen, EK-tilit Oy (auktoriserad revisor (HT) Toni Koivu, Tase-Koivu Oy Revisor Bolag)

Auktoriserad revisor (KHT) Karoliina Tiainen, KPMG Oy Ab (auktoriserad revisor (KHT) Erika Grönlund, Ernst & Young Oy)

Senior vice president, Global Finance & Accounting Tuula Appelqvist, Kemira Oyj (expert Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv)

Vice president Maria Kortene, UPM-Kymmene Oyj (direktör Tommi Toivola, Finlands Näringsliv)

Bachelor of Economic Sciences, KLT-accountant Leena Rekola-Nieminen, Rekola-Nieminen (universitetslektor Econ.dr., Antti Miihkinen, Åbo universitet, Åbo handelshögskola)

Procedur:

 • ansökan om utlåtande eller undantag ska göras skriftligen
 • ansökan får vara fritt formulerad, bör innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att ärendet kan avgöras
 • ansökan ska tillställas bokföringsnämnden vid arbets- och näringsministeriet: Arbets- och näringsministeriet, Bokföringsnämnden, PB 32, 00023 STATSRÅDET
 • bokföringsnämnden sammanträder med ca två veckors intervall
 • bokföringsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande
 • när dispensansökningar behandlas, ska minst en av de närvarande inneha juris kandidatexamen
 • de allmänna anvisningar som nämnden meddelar bereds i olika arbetsgrupper som består av ledamöter i bokföringsnämnden och deras ersättare och, vid behov, av utomstående sakkunniga.

Se också: bfn.fi

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den.

Länk till kommunsektionens sida

Ytterligare upplysningar: timo.kaisanlahti(at)gov.fi