Fri rörlighet för varor på den inre marknaden


Fri rörlighet för varor är en av de grundläggande friheterna som Europeiska unionen garanterar. Detta innebär att varor ska kunna röra sig fritt på den inre marknaden. Mellan medlemsstaterna ska tullavgifter samt alla avgifter med motsvarande verkan vara förbjudna. Det är också förbjudet med kvantitativa begränsningar av varor och åtgärder med motsvarande verkan.

Europeiska unionens domstol har i sin rättspraxis ett flertal gånger preciserat uttrycket åtgärd med motsvarande verkan och tolkat det extensivt. Själva åtgärden behöver inte vara bindande, endast en rekommendation kan räcka. En åtgärd ”med motsvarande verkan” kan däremot vara vilken åtgärd som helst som direkt eller indirekt, omedelbart eller potentiellt, hindrar handel mellan medlemsstaterna.

I regel kan varor som är lagenligt placerade på Europeiska unionens inre marknad röra sig fritt.

Ytterligare upplysningar 
Niina Etelävuori - niina.etelavuori(at)gov.fi
Isabella Paju - isabella.paju(at)gov.fi