Vad är partnerskapsavtalet?

I partnerskapsavtalet fastställs hur man genom Esi-fonderna, dvs. de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, främjar målen för smart, hållbar och delaktiggörande tillväxt i Europa 2020-strategin.

I avtalet beskrivs dessutom arrangemangen för att främja en harmoniserad användning av Esi-fonderna, samordnas Esi-fonderna med unionens andra relevanta strategier och instrument och fastställs prioriteringarna för fondernas gemensamma åtgärder.

Vad är Esi-fonderna?

Esi-fonderna, dvs. de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, är Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling (EUFLU), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska havs- och fiskerifonden. De europeiska struktur- och investeringsfonderna har en viktig roll när det gäller att nå målen för Europa 2020-strategin.

Varför ska partnerskapsavtalet upprättas?

Upprättandet av partnerskapsavtalet baserar sig på kommissionens allmänna förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden (Esi-fonder). Avtalet sammanfattar resultatmålen för medlemslandets operativa program för Esi-fonder och finansieringen i förhållande till Europa 2020-strategin.

Ytterligare information: johanna.osenius(at)gov.fi