Vad är en partnerskapsöverenskommelse?

För vissa EU-program och fonder utarbetas en partnerskapsöverenskommelse, där det fastställs en strategisk riktning för programplaneringen. Partnerskapsöverenskommelsen omfattar programmen Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden Plus (ESF+), Fonden för en rättvis omställning (FRO) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). I Finland ingår följande program i partnerskapsöverenskommelsen:

•    Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 (Fastlandsfinland//ERUF, ESF+ och FRO)
•    Ålands strukturfondsprogram 2021–2027 (Åland/ERUF och ESF+)
•    Finlands EHFVF-program (EHFVF)

I partnerskapsöverenskommelse beskrivs dessutom bl.a. hur de ovan nämnda programmen kom-pletterar varandra och samordnas sinsemellan samt med andra EU-program och instrument. Andra EU-instrument är till exempel programmen för EU-fonderna för inrikes frågor (asyl-, migrations- och 
integrationsfonden Amif, fonden för inre säkerhet ISF och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering BMVI), faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) samt Euro-peiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). 

Varför ska en partnerskapsöverenskommelse upprättas?

Ingåendet av en partnerskapsöverenskommelse förutsätts i Europaparlamentets och rådets all-männa förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sam-manhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden (ESI-fonderna). 

Hur har partnerskapsöverenskommelsen utarbetats?

Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av utarbetandet av partnerskapsöverens-kommelsen. Beredningen har gjorts i ett nära samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och myndigheterna på Åland. Dessutom har andra ministerier deltagit i beredningen till den del de ansvarar för beredningen av de övriga EU-program och instrument som nämns i partnerskapsöver-enskommelsen. 

Varje program som ingår i partnerskapsöverenskommelsen har upprättats i enlighet med partner-skapsprincipen och partnerskapsorgan har inrättats för beredningen av dem. Partnerskapsöverens-kommelsen har behandlats i delegationen för regional- och strukturpolitik och i arbetsgruppen Kohesio 2021+, som inrättats för beredningen av programmet Ett förnybart och kompetent Fin-land 2021−2027. Partnerskapöverenskommelsen godkändes nationellt av Ålands landskapsregering och statsrådet i oktober 2021. Europeiska kommissionen godkände partnerskapsöverenskommelsen den 5 maj 2022.

Finlands partnerskapsöverenskommelse 

Ytterligare information: johanna.osenius(at)gov.fi