Digitalisering av företagens affärsverksamhet

Digitaliseringen gör att företagen får tillgång till ny teknik och stora mängder data samt affärsmodeller som bygger på dessa. För konsumenter och företagskunder syns detta i form av nya typer av produkter och tjänster där den fysiska och virtuella världen förenas.

Programvara och information utgör en allt mer central resurs för företagens affärsverksamhet i synnerhet inom plattformsekonomin, där företag med en omsättning på miljarder euro kan bedriva sin verksamhet med väldigt små egna fysiska resurser.

Digitaliseringen gör att tjänster och nätverksbaserade verksamhetssätt får en allt större betydelse i företagens affärsverksamhet och i industrin. Utöver utveckling och ibruktagande av ny teknik är det viktigt med utnyttjande av immateriellt kapital, globalt skalbara produkter och tjänster, nya affärsmodeller samt kopplingar till ekosystem för innovationer och affärsverksamhet och digitala plattformar. Alla dessa faktorer främjas med hjälp av bl.a. Business Finlands program och VTT:s forskningskompetens, som har en nära koppling till verksamheten i EU och resten av världen.

Viktig teknologi som möjliggör utveckling och utökning av affärsverksamhet för närvarande är bl.a.

  • automatisering av arbetsmoment
  • robotisering
  • maskininlärning
  • artificiell intelligens
  • analys av stora datamängder
  • virtuell och förstärkt verklighet
  • blockkedjeteknik.

Ett effektivt utnyttjande av digitaliseringen förutsätter att företagen är förändringsbenägna och att deras personal lär sig nya färdigheter. Fortgående kompetensutveckling i arbetet och byte av karriär blir i allt större grad en del av allas vardag.

Arbets- och näringsministeriet främjar företagens digitalisering bl.a. genom följande åtgärder: