Information för den som ansöker om civiltjänst

Man kan ansöka om civiltjänst vid uppbådet, efter det eller efter frivilligt inledd beväringstjänst. Redan fullgjorda tjänstgöringsdagar i beväringstjänst beaktas när det beräknas hur lång civiltjänstgöring som återstår. Ansökan lämnas antingen till uppbådsnämnden, till kommendören för truppförbandet eller till försvarsmaktens regionalbyrå.

En beväring som lämnat in ansökan om civiltjänst hemförlovas omedelbart. Ansökan ska godkännas av uppbådsnämnden eller av försvarsmaktens regionalbyrå, om den uppgjorts korrekt.

I ansökan om civiltjänst försäkrar sökanden att skäl som grundar sig på övertygelse hindrar sökanden från att fullgöra tjänstgöring enligt värnpliktslagen. Skälen till att personen ansöker om civiltjänst behöver inte specificeras.

Det går inte att inleda civiltjänstgöringen innan man fått ett skriftligt förordnande att inleda civiltjänst av civiltjänstcentralen. Förordnandet sänds till civiltjänstgöraren senast två månader före tjänstgöringen. Civiltjänsten inleds i allmänhet under det år då ansökan godkänts eller under de två därpå följande kalenderåren. Man kan i ansökan om civiltjänst nämna önskad inledningstidpunkt för tjänstgöringen.

Civiltjänsten består av en grundutbildningsperiod och allmännyttig arbetstjänst

Civiltjänstgöringen inleds i allmänhet med en grundutbildningsperiod som ordnas 10 - 11 gånger per år.

Civiltjänstens grundutbildningsperiod (28 dagar) inkluderar undervisning som är gemensam för alla samt specialundervisning enligt tre olika inriktningsalternativ. Inriktningsalternativen är brand- och räddningsväsende och befolkningsskydd, skydd av miljön och kulturskatter samt medborgarfärdigheter och förebyggande av våld. Utbildningen för civiltjänstgörare ordnas vid civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Arbetstjänsten fullgörs vid en civiltjänstgöringsplats. Det finns cirka 2 000 civiltjänstgöringsplatser runtom i Finland. För att kunna fungera som civiltjänstgöringsplats ska civiltjänstgöringsplatsen ha ingått ett avtal med civiltjänstcentralen. Civiltjänsten kan inte fullgöras i den egna arbetsgivarens tjänst.

Civiltjänstgöraren ska självständigt söka en civiltjänstgöringsplats, t.ex. med hjälp av förteckningen över civiltjänstgöringsplatser som finns på civiltjänstcentralens webbplats. Om man inte lyckas få en plats hjälper civiltjänstcentralen civiltjänstgöraren att söka en sådan.

Den som ansöker om civiltjänst efter fullgjord beväringstjänst kallas till kompletterande tjänstgöringsutbildning som ordnas vid civiltjänstcentralen, och han eller hon deltar inte i grundutbildningsperioden eller arbetstjänsten.

Se också Anställningsskydd för tjänstgöringspliktiga

Ytterligare information: Civiltjänstcentralen