Information till den som söker sig till civiltjänst

Ansökan om civiltjänst görs genom att fylla i ansökan om civiltjänst. Man kan ansöka om civiltjänst vid uppbådet, efter det, under beväringstjänsten eller under frivillig militärtjänst för kvinnor. Beväringstiden räknas till godo vid beräkningen av den återstående civiltjänstgöringstiden. Ansökan lämnas antingen till uppbådsnämnden, gruppenhetens kommendör eller Försvarsmaktens regionalbyrå.

En beväring som lämnat in ansökan om civiltjänst hemförlovas omedelbart. Ansökan ska godkännas av uppbådsnämnden eller av försvarsmaktens regionalbyrå, om den uppgjorts korrekt.
I ansökan om civiltjänst försäkrar sökanden att skäl som grundar sig på övertygelse hindrar sökanden från att fullgöra tjänstgöring enligt värnpliktslagen. Skälen till att personen ansöker om civiltjänst behöver inte specificeras.

Det går inte att inleda civiltjänstgöringen innan man fått ett skriftligt förordnande att inleda civiltjänst av Civiltjänstcentralen. Förordnandet sänds till civiltjänstgöraren senast två (2) månader före tjänstgöringen. Civiltjänsten inleds under det år då ansökan godkänns eller under de två därpå följande kalenderåren, om tjänstgöraren inte har beviljats uppskov t.ex. på grund av studier.

När ansökan om civiltjänst har godkänts får tjänstgöraren tillgång till applikationen Omasivari. Via applikationen kan man välja en lämplig utbildningsperiod.

Civiltjänsten består av en grundutbildningsperiod och allmännyttig arbetstjänst

Civiltjänsten inleds med en grundutbildningsperiod som ordnas 11 gånger om året. Svenskspråkiga utbildningsperioder ordnas 3–4 gånger om året och en engelskspråkig utbildningsperiod en gång om året.

Civiltjänstens svenskspråkiga grundutbildningsperiod (fyra veckor) inkluderar undervisning som är i bland annat brand, räddning och befolkningsskydd, miljö och samhälle, medborgarfärdigheter, förebyggande av våld samt säkerhet i vardagen. Civiltjänstgörarnas utbildning omfattar både närundervisning vid civiltjänstcentralen i Lappträsk och distansundervisning.

Efter utbildningsperioden fortsätter civiltjänsten som arbetstjänst. Arbetstjänsten fullgörs på civiltjänstgöringsplatser, som är cirka 2 300 runtom i Finland. För att kunna fingera som civiltjänstgöringsplats ska civiltjänstgöringsplatsen ha ingått ett avtal med civiltjänstcentralen. Civiltjänsten kan inte fullgöras i den egna arbetsgivarens tjänst.

Civiltjänstgöraren ska självständigt söka en civiltjänstgöringsplats till exempel med hjälp av förteckningen över tjänstgöringsplatser på Civiltjänstcentralens webbplats. Om man inte lyckats få en plats hjälper Civiltjänstcentralen med att söka en plats.

Kompletterande tjänstgöring

Den som ansöker on civiltjänst efter fullgjord beväringstjänst kallas till kompletterande tjänstgöringsutbildning (fem dagar) och han eller hon deltar inte i grundutbildningsperioden eller arbetstjänsten. Kompletterande tjänstgöringsutbildning kan ordnas antingen i Lappträsk vid Civiltjänstcentralen eller på någon annan ort. När ansökan om civiltjänst har godkänts får tjänstgöraren tillgång till applikationen Omasivari. Via applikationen kan man välja tidpunkten och platsen för inledandet av tjänstgöringen.

Se också Anställningsskydd för tjänstgöringspliktiga

Ytterligare information: Civiltjänstcentralen