Uppföljning och prognostisering av regionutvecklingen

I uppföljningen av regionutvecklingen använder man sig i bred utsträckning av både nationella och internationella statistik- och forskningskällor. Regional forsknings- och prognostiseringsinformation produceras och används också i stor utsträckning av landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Arbets- och näringsministeriet koordinerar det regionala prognostiseringsarbetet och samordningen av det med den nationella prognostiseringen. Prognostisering är framtidsarbete, där prognostiseringen av strukturomvandlingar är viktigt vid sidan om prognostiseringen av utbildnings- och kompetensbehoven.

Regionutvecklingens lägesbild

Med tanke på regionutvecklingssamtalen mellan staten och landskapen har det utarbetats en lägesbild för regionutvecklingen, som består av både kvantitativa indikatorer och en kvalitativ bedömning av sakkunniga.

Lägesbilden består av följande delområden: befolkning, offentlig/kommunal ekonomi, sysselsättning, företagsverksamhet, kompetens, hälsa och välfärd, boende, trafik och hållbar utveckling av miljön.

Statistiska uppgifter som beskriver regionutvecklingen

Av de statistiska variablerna granskas på kort sikt främst arbetsmarknadssituationen och företagens konjunkturer enligt landskap. Viktiga variabler på längre sikt är regionernas ekonomi och konkurrenskraft samt befolkningsutveckling.

Statistiska uppgifter som beskriver regionutvecklingen samlas från olika källor. De viktigaste av dessa är Statistikcentralens avgiftsfria databas StatFin och den avgiftsbelagda databasen ToimialaOnline som förvaltas av ANM:s branschtjänst. Den regionnivå som används i granskningen är landskap och till vissa delar ekonomisk region.

Klassificering av stads- och landsbygdsområden på basis av geografisk information

En utmaning inom regionutvecklingen och regionplaneringen är att beakta regionernas olikheter. I takt med att kommunerna blir större lämpar sig de kommunbaserade klassificeringarna allt sämre för identifiering av skillnader mellan regionerna. En klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på geografisk information identifierar olika stads- och landsbygdsområden samt mellanting av dessa mer exakt än de administrativa områdena.

Klassificeringen och nedladdningsbart material finns i Finlands miljöcentrals miljö- och geodatatjänst.

Ytterligare upplysningar: satu.tolonen(at)gov.fi