Uppföljning och prognostisering av regionutvecklingen

I uppföljningen av regionutvecklingen använder man sig i bred utsträckning av både nationella och internationella statistik- och forskningskällor. De strategiska prognoserna för regionutvecklingen utarbetas i brett samarbete med regionala och nationella experter.

Statistiska uppgifter som beskriver regionutvecklingen

De viktigaste indikatorerna för uppföljning av regionutvecklingen finns på webbplatsen Granskaförvaltningen.fi. Där finns de senaste statistiska uppgifterna på olika regionala nivåer under följande teman: befolkning, regionekonomi, sysselsättning, företagsverksamhet, kompetens, hälsa och välfärd, boende, trafik och hållbar utveckling av miljön.

Läges- och utvecklingsbild av regionutvecklingen

Det sammanställs årligen en läges- och utvecklingsbild av regionutvecklingen för statens och landskapens regionutvecklingssamtal. Denna bild består av en analys baserad på statistik och en kvalitativ tolkning. Helheten bildar ett kunskapsunderlag för att identifiera de teman som ska behandlas i regionutvecklingssamtalen.

Läges- och utvecklingsbilden av regionutvecklingen består av statsrådets nationella läges- och utvecklingsbild och av de läges- och utvecklingsbilder av landskapen som landskapen utarbetar.

Den läges- och utvecklingsbild av regionutvecklingen som bereddes 2023–2024 har följande delområden:

  1. Befolkningsutveckling
  2. Hållbar utveckling av miljön
  3. Region- och samhällsstruktur samt trafik- och kommunikationsförbindelser
  4. Näringar och FoUI-verksamhet
  5. Tillgång på arbetskraft, kompetens och bildning
  6. Delaktighet och välfärd

Den nationella läges- och utvecklingsbilden som PDF-fil (på finska)

Länkar till läges- och utvecklingsbilderna enligt landskap

Birkaland Birkaland (Powerpoint presentation) (på finska)
Egentliga Finland (på finska)
Egentliga Tavastland (på finska)
Kajanaland (på finska)
Kymmenedalen (på finska)
Lappland (på finska)
Mellersta Finland (på finska)
Mellersta Österbotten (på finska)
Norra Karelen (på finska)
Norra Savolax (på finska)
Norra Österbotten (på finska)
Nyland (på finska)
Päijänne-Tavastland (på finska)
Satakunta (på finska)
Södra Karelen (på finska)
Södra Savolax (på finska)
Södra Österbotten (på finska)
Österbotten

Scenarier för den regionala utvecklingen 2040

De största utmaningarna och viktigaste målbilderna inom regionutvecklingen på lång sikt har fastställts i ett omfattande samarbete med intressentgrupperna. Mer information om framtidsarbetet: scenarier-for-den-regionala-utvecklingen-2040

Klassificering av stads- och landsbygdsområden på basis av geografisk information

En utmaning inom regionutvecklingen och regionplaneringen är att beakta regionernas olikheter. I takt med att kommunerna blir större lämpar sig de kommunbaserade klassificeringarna allt sämre för identifiering av skillnader mellan regionerna. En klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på geografisk information identifierar olika stads- och landsbygdsområden samt mellanting av dessa mer exakt än de administrativa områdena.

Klassificeringen och nedladdningsbart material: https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus (på finska)

Ytterligare upplysningar: satu.tolonen(at)gov.fi