Färdplaner för tillgång på arbetskraft underlättar åtgärdandet av arbetskraftsbristen


 

OBS! Projektet är avslutat och innehållet på denna webbsida uppdateras inte längre.

Syftet med färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft var att finna hållbara lösningar på olika branschers behov av arbetskraft i hela Finland, på såväl kort, medellång som lång sikt med beaktande av de regionala skillnaderna. 

Avsikten med projektet var att hitta olika åtgärder för att få lediga jobb och arbetslösa arbetssökande att hitta varandra i större omfattning. Dessa åtgärder för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden är viktiga för att vi ska kunna öka sysselsättningen, stödja företagens tillväxt och stärka välfärdsstatens finansieringsunderlag.

I färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft utreddes även hur mycket arbets- och utbildningsbaserad invandring Finland behöver för att företagen säkert ska kunna hitta de experter de behöver.

Branschgrupperna arbetade tidsperioden 1.11.2021–31.12.2022 under ledning av arbets- och näringsministeriet och upprättade färdplaner för tillgång på arbetskraft för följande branscher:

  1. Naturresurser, livsmedelsproduktion och miljö
  2. Affärsverksamhet och förvaltning
  3. Utbildning, kultur och kommunikation
  4. Transporter och logistik
  5. Inkvarterings-, förplägnads- och turisttjänster
  6. Den byggda miljön
  7. Teknikindustri och tekniktjänster
  8. Processindustri och processproduktion
  9. Social-, hälso- och välfärdssektorn (SHM:s ledningsansvar)

Branschgruppernas ordförande var understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministertiet och vice ordförande var Kirsi Heinivirta från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Medlemmarna var företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Sekretariatet utgjordes av sakkunniga från arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Ordförande för styrgruppen var arbetsminister Tuula Haatainen.

Alla kan utnyttja projektets breda dataarbete

Inom ramen för projektet byggdes en omfattande och mångsidig datamodell för att beskriva tillgången på arbetskraft. Genom modellen PowerBI är det möjligt att undersöka nivån på efterfrågan på arbetskraft, branscher där det råder brist på arbetskraft och matchningsproblem enligt region, bransch och yrke.

Den databas som sammanställts i projektet utgörs av öppen data och kan utnyttjas av alla som vill. Datamodellen finns tillgänglig på webbplatsen Jobbmarknaden. I fortsättningen är utvecklings- och förvaltningscentret administratör för applikationen och ansvarar även för att utveckla den.

Tillgång till och matchning av arbetskraft | Jobbmarknaden  

Uppgifter om tillämpningen av tillgångsprövningen

Excelversionen av databasen kan laddas ner här: Data om arbetskraftsfärdplanerna (på svenska, uppdaterad den 29 juni 2023). Filen innehåller även uppgifter om matchningsläget för olika yrken per NTM-central. Dessa uppgifter är avsedda att stödja arbets- och näringsbyråns delbeslut i processen för uppehållstillstånd för arbetstagare. Informationen används i delbeslutet för att bedöma tillgången på arbetskraft.

Slutrapporten sammanfattar resultaten och åtgärdsförslagen för de enskilda yrkena och regionerna

Rapporten om tillgången på arbetskraft, arbetskraftsbrist och matchningsproblem år 2022 sammanfattar resultaten av färdplansprojektet enligt yrke och region och presenterar olika förslag till lösningar som branschgrupperna har lagt fram och som kan förbättra tillgången till arbetskraft.
Rapporten delar in yrkena i yrken med brist på arbetskraft, yrken med matchningsproblem och yrken med överutbud och bedömer att ökningen av matchningsproblemet till stor del kan förklaras med det ökade antalet atypiska anställningsförhållanden.

Våren 2023 reste nyckelpersonerna i projektet tillsammans med arbetsminister Tuula Haatainen runt vid alla NTM-centraler och diskuterade resultaten och åtgärderna med olika regionala aktörer.
 
Ytterligare information: