Färdplaner för tillgång på arbetskraft underlättar åtgärdandet av arbetskraftsbristen

Syftet med färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft är att finna hållbara lösningar på olika branschers behov av arbetskraft i hela Finland, på såväl kort, medellång som lång sikt.   
 
I projektet söker man efter åtgärder för att bättre få lediga jobb och arbetslösa arbetssökande att hitta varandra. Dessa åtgärder som förbättrar matchningen på arbetsmarknaden är viktiga för att vi ska kunna öka sysselsättningen, stödja företagens tillväxt och stärka välfärdsstatens finansieringsunderlag.  
 
I färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft utreds också hur mycket arbets- och utbildningsbaserad invandring Finland behöver för att företagen säkert ska kunna hitta de experter de behöver.   
 
Arbetet utnyttjar i så stor utsträckning som möjligt data och tidigare forskningsrön för att få en så exakt och aktuell bild som möjligt av utbudet och efterfrågan på arbetskraft. Färdplanerna utarbetas i nära samarbete med Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt arbetsgivar- och arbetstagarförbunden. 
 
År 2022 kommer färdplanerna för tillgång på arbetskraft att under ledning av arbets- och näringsministeriet utarbetas för följande branscher:  
 
1. Naturresurser, livsmedelsproduktion och miljö 
2. Affärsverksamhet och förvaltning 
3. Utbildning, kultur och kommunikation 
4. Transport och logistik 
5. Inkvarterings-, förplägnads- och turisttjänster 
6. Byggd miljö 
7. Teknikindustri och tekniktjänster 
8. Processindustri och processproduktion 
+ 9. Social-, hälso- och välfärdssektorn (SHM:s ledningsansvar). 

Alla kan utnyttja projektets dataarbete 

Den databas som sammanställts i projektet utgörs av öppen data och kan utnyttjas av alla villiga personer.

Den aktuella versionen av databasen
 
Ytterligare information: