Stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

Det administrativt lättaste sättet att beakta EU:s regler om statligt stöd är att bevilja stöd enligt förord-ningen om stöd av mindre betydelse, det vill säga s.k. de minimis-stöd (kommissionens förordning (EU) 2023/2831). Ett stöd som inte överstiger 300 000 euro och som beviljas ett företag under en period av tre år är av så liten betydelse att det inte behöver anmälas på förhand till kommissionen.

I det maximala beloppet ska beaktas all finansiering som olika myndigheter i den berörda medlemsstaten har beviljat som de minimis-stöd under tidsperioden i fråga. I princip kan stödet vara avsett för vilka som helst av företagets kostnader, så länge det sammanlagda beloppet av det de minimis-stöd som företaget fått från olika källor inte överstiger maximibeloppet.

De minimis-förordningen tillämpas inom alla branscher med undantag för primärproduktion inom jord-bruket samt inom fiskeriet och vattenbruket, för vilka det finns egna de minimis-bestämmelser. Dessutom tillämpas förordningen i begränsad utsträckning på företag som är verksamma inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter samt av fiskeri- och vattenbruksprodukter. De minimis-förordningen ger inte rätt att betala ut exportbidrag eller stöd som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter.  

Innan stödmyndigheten beviljar de minimis-stöd ska den utreda de övriga de minimis-stöd som företaget fått under en period på tre år. Treårsperioden ska utvärderas fortlöpande. Stödbeslutet ska innehålla de uppgifter som anges i de minimis-förordningen. Uppgifterna om beviljande av stöd ska bevaras i 10 år. De minimis-stöd behöver inte notifieras eller rapporteras till kommissionen.

Guiden om de minimis-stöd nedan är föråldrad och innehåller inga uppgifter enligt den nya förordningen (EU) 2023/2831.

Guide om de minimis-stöd (2023)

Ytterligare upplysningar: elisa.fagerstrom(at)tem.fi och samuli.miettinen(at)tem.fi