SOLVIT

Nätverket SOLVIT söker lösningar på de problem som företag och medborgare stöter på i samarbetet med myndigheter inom EU/EES-området. Problem kan tänkas bero på felaktig tillämpning av lagstiftningen, bristfälligt beslutsfattande eller exempelvis en felaktig harmonisering av lagstiftningen i EU-medlemsstaten i fråga.

Problemen ska vara gränsöverskridande (t.ex. ett finländskt företag och myndigheter i ett annat EU-land) och det krävs bevis på att försök har gjorts för att lösa problemet, såsom myndigheters beslut. Problemen kan bestå av ovan nämnda handelshinder eller de kan ha samband med andra delområden av inremarknadslagstiftningen:

  • marknadsinträdet för varor och tjänster
  • grundandet av företag
  • den fria rörligheten för arbetstagare (tillträde till arbetsmarknaden, arbetsvillkor, utstationerade arbetstagare)
  • erkännandet av examina
  • mervärdesbeskattning (moms)
  • fordon (registrering av fordon, körkort)
  • den fria rörligheten och uppehållsfriheten för personer och deras familjemedlemmar
  • förslut av rätten till en viss socialförmån

SOLVIT är en avgiftsfri tjänst som varken ersätter det officiella förfarandet för ändringssökande eller står till tjänst med rättshjälp om saken har förts till domstol. Den är avsedd för lösning av problem genom ett inofficiellt myndighetssamarbete.  Myndigheter erbjuds möjlighet att på frivillig väg rätta till missförhållanden i sin verksamhet.

När det gäller strukturella problem är målet att förmå den andra medlemsstaten att ändra sin lagstiftning. Målet för SOLVIT är att lösa problemen så snabbt som möjligt: tidsfristen är tio veckor. SOLVIT kan inte ersätta andra nätverk för problemlösning, såsom nationella förfaranden för överklagande, riksdagens justitieombudsmans tjänster, lösning av problem mellan företag eller konsumenttvister.

Mer information: isabella.paju(at)gov.fi