I Finland finns näringsfrihet

Enligt grundlagen har var och en rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Närmare bestämmelser om den i grundlagen tillförsäkrade näringsfriheten finns i näringsverksamhetslagen.  

Enligt näringsverksamhetslagen får näring idkas av

  • av fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • finska sammanslutningar och stiftelser
  • utländska sammanslutningar och stiftelser som registrerat en filial i Finland och som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med tillstånd som Patent- och registerstyrelsen (PRS) beviljar får näring idkas av fysiska personer som är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på samma sätt som av sådana utländska sammanslutningar eller stiftelser som har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som inrättar en filial i Finland. Tillstånd ska beviljas, om näringsidkaren utifrån lämnad utredning är nåbar för fullgörande av sina skyldigheter i anknytning till bedrivandet av näringsverksamheten.

PRS:s tillstånd att idka näring behövs även för en sådan bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag som är bosatt eller har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte minst en av bolagsmännen i det öppna bolaget eller den ansvarige bolagsmannen i kommanditbolaget är bosatt eller har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Näringar som kräver tillstånd

I Finland finns också näringar som har begränsats genom att det föreskrivits att det krävs tillstånd för att idka näringen. Sådana näringar är till exempel utskänkning av alkoholdrycker och bevakningsverksamhet.

Dessutom finns det näringar för vilka det har föreskrivits skyldighet att registrera sig i register som myndigheten för att näringen ska få inledas. Den som gör anmälan till registret ska då uppfylla de i lag föreskrivna villkoren för registreringen.  Registreringsskyldigheten gäller till exempel idkande av paketreserörelse, indrivningsverksamhet, fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler.

I fråga om vissa näringar förutsätts att det görs anmälan till myndigheterna om att näringsverksamheten inleds. I lag kan det också ställas begränsningar och skyldigheter för näringsverksamhet som kräver tillstånd.  

Verksamheten kan oftast inledas redan innan myndigheten har behandlat anmälan om näringsidkaren. I fråga om vissa näringar är detta dock inte tillåtet.

Ytterligare upplysningar: sami.teravainen(at)gov.fi