Projektet Tillstånd och tillsyn

Kundcentrerat och gränsöverskridande

Inom projektet Tillstånd och tillsyn moderniseras verksamhetsmodellerna för tillstånds- och tillsynsverksamheten genom utnyttjande av digitalisering. Syftet är att utveckla tjänstesystemet på ett genuint kundcentrerat sätt och att identifiera tillstånds- och tillsynshelheter som svarar mot kundens behov. Dessutom eftersträvas en kundcentrerad samordning av tjänste- och handläggningsprocesserna över organisations- och myndighetsgränserna. 

Med projektet eftersträvar man att underlätta kundens vardag genom att identifiera och avlägsna onödiga och överlappande processer och tjänster. Samtidigt effektiviseras och samordnas myndigheternas verksamhet och processer. Det är fråga om en omfattande och betydande ändring av verksamhets- och tänkesättet, där kunden och kundens behov samt information och utnyttjande av information sätts i fokus.

Att tjänsterna blir kundcentrerade säkerställs på följande sätt:

  • Man identifierar och beskriver de helheter av tjänster som kunden behöver samt kundcentrerade, smidiga kundresor och tjänstekedjor.
  • Man erbjuder tjänster över förvaltningsnivåer och organisationsgränser.
  • Man sätter informationen i fokus – information i realtid följer kunden.
  • Man skapar ett digitalt service/tjänstelager som fungerar enligt en samserviceprincip samt ett system med användarsupport via flera kanaler.
  • Man utnyttjar analys, automatik och artificiell intelligens.

Aktuellt inom projektet

Följande tre helheter av tjänstedesign har inletts:

  • Grundande av social- och hälsovårdsföretag och tillstånds- och tillsynsprocesser i anslutning till det
  • Investerande landsbygdsföretag och livscykeltjänster för jordbruk
  • Tillsyn över gruvverksamhet medan verksamheten pågår

Under arbete är dessutom beredning av ett pilotförsök med ett tjänstelager samt första fasen av utarbetandet av en gemensam ordlista.

Läs mera

Ytterligare upplysningar: Päivi Tommila, Kimmo Kuusela