Marknadskontroll

Syftet med myndigheternas marknadskontroll är att säkerställa att bestämmelserna följs och att farliga produkter eller produkter med brister i säkerheten inte förekommer på Europeiska unionens inre marknad.

Marknadskontrollen är efterhandskontroll på marknaden och baserar sig på riskbedömning.   

Ansvaret för att produkterna överensstämmer med kraven ligger i första hand på tillverkarna, importörerna och försäljarna och i fråga om tjänster på tjänsteleverantörerna.

Marknadskontrollen gäller förutom säkerhetskrav även övervakningen av efterlevnaden av krav i fråga om andra egenskaper (såsom miljöskydd).

De myndigheter som utövar marknadskontroll verkar inom olika ministeriers förvaltningsområden. Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde sköts marknadskontrolluppgifterna av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

EU-rättsakter

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 har en övergripande ram för marknadskontrollen fastställts. Utöver marknadskontroll föreskrivs det i förordningen även om ackreditering, kontroll av produkter från tredjeländer och om CE-märkning. Regleringen kompletteras på nationell nivå med lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

Med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG) övervakar myndigheterna säkerheten i fråga om alla de konsumentvaror för vilka kraven inte har harmoniserats i Europeiska unionen.  

CE-märkning

CE-märkningen visar att en produkt  

  • uppfyller de väsentliga krav som har ställts på den
  • överensstämmer med kraven i alla direktiv som tillämpas på den
  • har bedömts enligt kraven.

Med åtgärder avses det att produkten ska uppfylla minimiskyddskraven avseende säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd. Genom marknadskontrollen övervakar myndigheterna också och försöker säkerställa att CE-märkningen inte används på ett otillbörligt sätt. CE-märkning får anbringas endast på produkter för vilka det i specifik harmoniserad gemenskapslagstiftning föreskrivs att märkning ska anbringas. CE-märkning får inte anbringas på någon annan produkt.

Konkurrens och konsumenter

Ytterligare upplysningar: emilia.tiuttu(at)gov.fi