Leksakers säkerhet

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för bestämmelserna om leksakers säkerhet. I regleringen om leksakers säkerhet ställs allmänna säkerhetskrav på leksakers mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper samt brandfarlighet och elektriska egenskaper. I lagen finns även krav på att leksaker ska vara rena och hygieniska.

I förordningar som utfärdats med stöd av lagen ställs mer detaljerade krav på leksakers säkerhet samt varningar och märkningar. Genom dessa författningar har leksaksdirektivet (2009/48/EG) genomförts i Finland. 

Centrala författningar som gäller leksakers säkerhet är utöver det ovan nämnda direktivet:

  • lagen om leksakers säkerhet (1154/2011)
  • statsrådets förordning om leksakers säkerhet (1218/2011)
  • arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker (1352/2011)

På tillsynen över att författningarna om leksakers säkerhet iakttas tillämpas konsumentsäkerhetslagens bestämmelser om tillsyn. Tillsyn över leksakers säkerhet utövas av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt Tullen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i en ständig kommitté som leds av Europeiska kommissionen och som behandlar leksaksdirektivet samt vid behov i annat europeiskt samarbete, såsom en arbetsgrupp för experter på leksakssäkerhet.

Ytterligare information: emilia.tiuttu(at)gov.fi