Bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av mycket lågaktivt kärnavfall på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto

Industrins Kraft Abp (TVO) har den 14 maj 2021 ställt till arbets- och näringsministeriet ett miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). Konsekvensbeskrivningen är ett dokument som utarbetats av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet, dess alternativ och en bedömning av deras sannolikt betydande miljökonsekvenser.

MKB-beskrivningen är en fortsättning på det MKB-förfarande som inleddes i augusti 2020 då den projektansvarige lämnade ett program för miljökonsekvensbedömning till ministeriet. Arbets- och näringsministeriet, som är kontaktmyndighet, ordnade ett offentligt samråd i ärendet och gav sitt yttrande om programmet i oktober 2020. Handlingarna i programfasen finns på den finskspråkiga webbplatsen.

Bedömningsförfarandet gäller byggandet av ett slutförvaringsutrymme i marken för mycket låg-
aktivt kärnavfall i Euraåminne på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto. Som ett alternativ till slutförvaringen i marken föreslås en utvidgning av det nuvarande slutförvaringsutrymmet för kraft-verksavfall i berggrunden. För att ett slutförvaringsutrymme för mycket lågaktivt kärnavfall ska kunna tas i bruk krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen enligt 21 § i kärnenergilagen (990/1987).

I bedömningsförfarandet ingår också ett samråd om MKB-beskrivningen, som ordnas 1 juni – 31 juli 2021. Yttranden eller åsikter kan lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, per e-post till adressen [email protected] eller per post under adressen arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet. Registratorskontorets besöksadress är ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. I yttrandena ska hänvisas till ärendets diarienummer VN/10756/2021. 

Ett webbinarium för allmänheten (på finska) ordnas den 17 juni 2021 kl. 18–20. Webbadressen för webbinariet är https://tvo.videosync.fi/yleisotilaisuus-170621.

De yttranden och åsikter som framförts publiceras nedtill på den finskspråkiga webbplatsen. Ministeriets dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på adressen https://tem.fi/sv/dataskydd. Yttrandena och åsikterna beaktas i kontaktmyndighetens motiverade slutsats.

Man hittar MKB-beskrivningen på den finskspråkiga webbplatsen.

Ytterligare information: Linda Kumpula och Salla Palander