Program för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av mycket lågaktivt kärnavfall på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto

Industrins Kraft Abp har den 14 augusti 2020 ställt till arbets- och näringsministeriet ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). MKB-programmet är den projektansvariges plan för de utredningar som behövs och ordnandet av bedömningsförfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, eventuella alternativ samt en utredning om det aktuella tillståndet hos miljön.

Programmet gäller byggandet av ett slutförvaringsutrymme i marken för mycket lågaktivt kärnavfall i Euraåminne på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto. Som ett alternativ till slutförvaringen i marken föreslås i programmet en utvidgning av den nuvarande slutförvaringsanläggningen för kraftverksavfall i berggrunden. För att ett slutförvaringsutrymme för mycket lågaktivt kärnavfall ska kunna tas i bruk krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen enligt 21 § i kärnenergilagen (990/1987).

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet).

I bedömningsförfarandet ingår hörande om MKB-programmet, som ordnades 21 augusti–21 september 2020. Ministeriet bedde om utlåtanden av flera myndigheter, sammanslutningar och de berörda kommunerna samt gav allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter. De utlåtanden och åsikter har publicerat nedtill på denna webbplats. Utlåtandena och åsikterna har beaktats i kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. Ministeriets dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på adressen https://tem.fi/sv/dataskydd. 

Ett infomöte för allmänheten ordnades 8.9.2020 vid Euraåminne kommunhus. Vid mötet hade allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter och få information om projektet och dess miljökonsekvenser.

Man hittar MKB-programmet (på finska) här.
 

Lisätietoja: Linda Kumpula