Bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av mycket lågaktivt kärnavfall på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto

Arbets- och näringsministeriet har den 29 september 2021 gett en motiverad slutsats om en miljökonsekvensbeskrivning för slutförvaringen av mycket lågaktivt kärnavfall (MKB-beskrivning). Projektansvarig är Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Den motiverade slutsatsen är kontaktmyndighetens slutledning om projektets betydande miljökonsekvenser. Slutsatsen baserar sig på konsekvensbeskrivningen, utlåtandena och på kontaktmyndighetens egen analys.

Bedömningsförfarandet gällde byggandet av ett slutförvaringsutrymme i marken för mycket lågaktivt kärnavfall i Olkiluoto i Euraåminne. Som ett alternativ till slutförvaring i marken granskades utvidgning av det nuvarande slutförvaringsutrymmet för kraftverksavfall i berggrunden.

I den motiverade slutsatsen konstaterade arbets- och näringsministeriet att konsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i MKB-lagstiftningen. De granskade projektalternativen ansågs inte ha några sådana betydande skadliga miljökonsekvenser som inte skulle kunna accepteras, förhindras eller lindras till en acceptabel nivå. 
 
TVO lämnade MKB-beskrivningen till arbets- och näringsministeriet i maj 2021. Inlämnandet av MKB-beskrivningen var en fortsättning på det förfarande som inleddes i augusti 2020 då bolaget tillställde ministeriet ett program för miljökonsekvensbedömning. Arbets- och näringsministeriet ordnade ett offentligt samråd i båda faserna av förfarandet. 

För att ett slutförvaringsutrymme för mycket lågaktivt kärnavfall ska kunna tas i bruk krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralens enligt 21 § i kärnenergilagen (990/1987). Miljökonsekvensbedömning ska beaktas vid tillståndsförfarandet.

Man hittar MKB-beskrivningen och den motiverade slutsatsen på den finskspråkiga webbplatsen (på finska).

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi