Program för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av mycket lågaktivt kärnavfall på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto

Industrins Kraft Abp har den 14 augusti 2020 ställt till arbets- och näringsministeriet ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). MKB-programmet är den projektansvariges plan för de utredningar som behövs och ordnandet av bedömningsförfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, eventuella alternativ samt en utredning om det aktuella tillståndet hos miljön.

Programmet gäller byggandet av ett slutförvaringsutrymme i marken för mycket lågaktivt kärnavfall i Euraåminne på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto. Som ett alternativ till slutförvaringen i marken föreslås i programmet en utvidgning av den nuvarande slutförvaringsanläggningen för kraftverksavfall i berggrunden. För att ett slutförvaringsutrymme för mycket lågaktivt kärnavfall ska kunna tas i bruk krävs tillstånd av Strålsäkerhetscentralen enligt 21 § i kärnenergilagen (990/1987).

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet).

I bedömningsförfarandet ingår hörande om MKB-programmet, som ordnas 21 augusti–21 september 2020. Ministeriet ber om utlåtanden av flera myndigheter, sammanslutningar och de berörda kommunerna samt ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter. De utlåtanden och åsikter som framförts publiceras nedtill på denna webbplats. Utlåtandena och åsikterna beaktas i kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. Ministeriets dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på adressen https://tem.fi/sv/dataskydd. 

Ett infomöte för allmänheten ordnas 8.9.2020 kl. 18–20 vid Euraåminne kommunhus på adressen Kalliotie 5, 27100 Euraåminne. Vid mötet har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter och få information om projektet och dess miljökonsekvenser.

Man hittar MKB-programmet (på finska) här.
 

Lisätietoja: Linda Kumpula