Skyddsarrangemang och kärnmaterialövervakning

Med skyddsarrangemang (security) avses tryggande av kärnanläggningar, kärnmaterial och strålkällor från olaglig verksamhet. Skyddets delområden är förebyggande, observation och fördröjning av lagstridig verksamhet samt respons på lagstridig verksamhet. Till responsen hör stoppande av lagstridig verksamhet, hantering av situationen samt förhindrande och begränsande av följderna. Skyddsarrangemangen upprätthålls av sektorns verksamhetsutövare och de övervakas av Strålsäkerhetscentralen och andra myndigheter. 

Kärnmaterialövervakningen (safeguards-kontrollen) strävar i enlighet med icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NPT) efter att begränsa spridning av kärnvapen och säkerställa att kärnämnen, kärnutrustning och kärnteknik används endast med fredliga avsikter. Tillsynen är nödvändig eftersom kärnmaterialet är fissiondugligt (alltså lämpligt för en kärnreaktion dvs. fission). Till exempel är färskt och använt bränsle på kärnanläggningarna kärnmaterial.

Internationella atomenergiorganet IAEA och Euroepiska atomenergigemenskapen Euratoms inspektörer övervakar internationell besittning och transport av kärnmaterial. Strålsäkerhetscentralen ansvarar för Finlands nationella kärnmaterialövervakning.

Tillstånd för utförsel och införsel av kärnmaterial söks i enlighet med kärnenergilagen (990/1987) hos Strålsäkerhetscentralen. Utrikesministeriet svarar för exporttillstånden för s.k. produkter med dubbla användningsområden.
 

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi, jaakko.louvanto(at)gov.fi