Kontinuerligt lärande
 

Personer som studerar med datorer

Med kontinuerligt lärande avses livslångt lärande som sträcker sig över olika livsområden. Syftet med reformen av det kontinuerliga lärandet är att tillgodose kompetensbehov till följd av föränd-ringar i arbetslivet, med vikt på kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder.

Det tväradministrativa projektet leds av arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. En parlamentarisk arbetsgrupp drog upp riktlinjer för en vision och mål för re-formen av det kontinuerliga lärandet för 2030 och för 27 åtgärder för att uppnå målen.

De viktigaste åtgärderna är följande:

  • Inrättande av ett servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning
  • Finansiering av utbildningar till stöd för arbetslivets strukturomvandling
  • Förstärkning av kompetensen hos grupper som är underrepresenterade inom utbildning (inkl. äldre personer) genom uppsökande verksamhet, handledning, identifiering av kun-nande och kartläggning av kunnande, stödåtgärder och utbildningar med låg tröskel
  • Förnyelse av informationsproduktionen inom prognostisering vad gäller prognostisering på kort, medellång och lång sikt
  • Genomförande av servicehelheten för digitalt kontinuerligt lärande

Målet är att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft

I helheten för kontinuerligt lärande svarar arbets- och näringsministeriet för kartläggning av hand-ledning, kunnande och kompetensbehov. Syftet med detta är att förhindra arbetslöshet och för-bättra tillgången på kompetent arbetskraft. Utvecklingen av verktyg för identifiering av kunnande förbättrar inriktningen och effektiviteten hos utbildningsinsatser samt medborgarnas karriärplane-ringsförmåga. För att uppnå dessa mål behövs bland annat samordning av handledning, omfattande information om handledningstjänster och utveckling av kompetens hos dem som arbetar inom handledningsområdet.

Arbetsmarknaden behöver kompetent arbetskraft. För att förbättra tillgången på kompetent arbets-kraft behövs högkvalitativ prognostiseringsdata av branschspecifika och regionala behov av ar-betskraft och kompetens samt förändringar i dessa behov. Arbets- och näringsministeriet svarar för förnyandet av informationsproduktionen på kort sikt vad gäller matchningen av arbetstagare och arbetsplatser. Utbildningsstyrelsen svarar för sin del bland annat för modellen för prognostisering på medellång sikt och andra behov i anslutning till prognostisering.

Det eftersträvas att det kontinuerliga lärandets möjligheter ska vara lättillgängliga för alla. Elektroniska tjänster tas fram för att hitta information och lämpliga tjänster. Arbets- och närings-ministeriet och undervisnings- och kulturministeriet genomför en digital servicehelhet för kontinu-erligt lärande som syftar till att integrera Jobbmarknaden, den nordiska modellen för arbetskrafts-service och studievägen för att betjäna till exempel arbetssökande. Tjänsterna byggs upp stegvis under 2021–2024.

Åtgärderna har finansierats genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Mer information:
Teija Felt, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 080, [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU