Ökning av användningen av lokala avtal

En av regeringens reformer för att utveckla arbetsmarknaden i Finland i en flexiblare riktning är ökningen av lokala avtal. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och produktivitetsutvecklingen.

Regeringens mål är att lokala avtal ska vara möjliga på lika villkor i alla företag, oberoende av om företaget hör till en arbetsgivarorganisation eller hurdan arbetstagarnas representation är i företaget.

Bilden visar hur beredningen framskrider enligt den nuvarande planen. Arbetsgruppen tillsattes den 3 juli 2023. Arbetsgruppens sista möte hölls den 14 februari 2024. Remissbehandlingen inleds 1.3.–12.4.2024. Avsikten är att överlämna regeringspropositionen i juni 2024. Lagändringarna trä-der i huvudsak i kraft den 1 januari 2025.

Frågor och svar om lokala avtal

Ökningen av lokala avtal är en av regeringens arbetsmarknadsreformer.

Informationen på den här sidan baserar sig på trepartsarbetsgruppens betänkande som var ute på remiss 1.3–12.4.2024. Innehållet i förslaget kan ändras under lagberedningen.

Frågor och svar om begrepp för lokala avtal

Frågor och svar om reformen av lokala avtal

Aktuellt

Lagförslag om lokala avtal till fortsatt beredning

ANM
Pressmeddelande 12.4.2024 16.36

Lagändringar om lokala avtal sänds på remiss

ANM
Pressmeddelande 1.3.2024 15.06