Viktiga aktörer i fråga om offentlig upphandling

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har i uppgift att bereda författningarna om offentlig upphandling (upphandlingslagarna)­­­, att informera om författningarna och att följa ändringar och aktuella frågor som gäller offentlig upphandling. Dessutom har ministeriet uppgifter som hänför sig till säkerställandet av en fungerande inre marknad.

Till ANMs uppgifter hör också att i EU och Världshandelsorganisationen WTO påverka frågor som gäller offentlig upphandling. I upphandlingslagen nämns uppgifter som hör till ministeriet, såsom annonseringsskyldigheten gällande tröskelvärden enligt 26 §. ANM förvaltar HILMA - det elektroniska systemet för upphandlingsannonsering.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling är ANMs och Kommunförbundets rådgivningsenhet som med fokus på upphandlingskompetens ger upphandlande enheter och företag råd och handledning för tillämpningen av upphandlingslagstiftningen. Rådgivningsenheten har en webbtjänst och sakkunniga som ger råd per e-post och telefon.

Ministeriernas verksamhet vid offentlig upphandling bestäms enligt deras eget förvaltningsområde. Till finansministeriets uppgifter hör den allmänna styrningen och utvecklingen av statsförvaltningens upphandlingsverksamhet, t.ex. fastställande av upphandlingsstrategin och de allmänna principerna som skall följas vid upphandlingen samt utveckling av arbetssätt och metoder för upphandlingsverksamheten. Dessutom beslutar finansministeriet om vilka upphandlingar inom statsförvaltningen som ska konkurrensutsättas centraliserat.

Försvarsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning som gäller upphandling inom försvaret. 

miljöministeriets webbsidor finns samlad information om beaktandet av miljöaspekterna vid offentlig upphandling.  Närmare information om de olika ministeriernas verksamhet vid offentlig upphandling finns på ministeriernas webbsidor.

Hansel Ab är statens enhet för kollektiv upphandling, som konkurrensutsätter och upprätthåller ramavtal som gäller produkter och tjänster för statens upphandlande enheter. Hansel erbjuder också statens upphandlande enheter experttjänster i frågor som hänför sig till upphandling och upphandlingsförfaranden. Hansel Ab är statens helägda bolag, som styrs av finansministeriet.

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som behandlar ärenden som gäller offentlig upphandling. Anbudsgivarna kan med en skriftlig ansökan föra sitt ärende gällande offentlig upphandling till marknadsdomstolen för avgörande. Marknadsdomstolens avgörande kan överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.