NTM-centralerna

Närings-, trafik och miljöcentralerna (15 centraler) är statliga regionförvaltningsmyndigheter tillsammans med regionförvaltningsverken (6 verk).

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) främjar den regionala utvecklingen genom att ha hand om statsförvaltningens uppgifter som hänför sig till verkställande och utveckling i sin region.

NTM-centralernas uppgifter är bl.a.   

  • rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag
  • landsbygdsfrågor
  • fiskeriärenden
  • landsvägshållning, vägprojekt, trafiktillståndsärenden, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och skärgårdstrafik
  • främjande av kompetens och livslångt lärande
  • stöd som beviljas på sysselsättningsgrunder och arbetskraftsutbildning
  • migrationsärenden
  • miljöskydd, styrning av områdesanvändningen och byggandet, naturvård, uppföljning av miljöns tillstånd, nyttjande och vård av vattentillgångarna
  • EU:s strukturfondsprojekt

 

På andra webbplatser