Riksomfattande utvecklingsprojekt för livslång handledning (RRF 2022–2024)

För att sätta fart på den hållbara tillväxten måste sysselsättningsgraden och kompetensnivån stiga. För detta ändamål har arbets- och näringsministeriet inlett flera utvecklingsprojekt. I projektet för utveckling av kunskapsbaserad ledning, kvalitet och samordning inom livslång handledning samordnas utvecklingen av informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna inom olika sektorer på riksnivå.

I projektet genomförs en nationell bedömning av handledningsläget och skapas en modell och en ram för kvalitetssäkring av livslång handledning genom att man fastställer sektorsövergripande kvalitetskriterier och indikatorer. Projektet samlar också in och analyserar information om handledningstjänster, projekt, praxis och verktyg samt erbjuder handledande aktörer samlad information och verktyg till stöd för verksamheten och för att de riksomfattande strategiska målen för livslång handledning ska nås. Dessutom diskuteras genom vilka nationella kvalitetskriterier eller rekommendationer handledningens kvalitet kan stärkas.

Arbets- och näringsministeriet har placerat en del av projektverksamheten för livslång handledning vid utvecklings- och förvaltningscentret. Centret är ett riksomfattande ämbetsverk som producerar utvecklings- och förvaltningstjänster för närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. I projektet för främjandet av färdigheterna för karriärplanering utarbetas en nationell referensram för färdigheterna för karriärplanering. I helheten för utveckling av handledningskompetensen bedöms handledarutbildningens totala struktur, utarbetas beskrivningar av kärn- och specialkompetensen i handledningskompetensen och ordnas kompletterande utbildning för handledare.

Projekten finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), för vilken Finlands program för hållbar tillväxt har utarbetats.

Ytterligare information:
Teea Oja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7161, [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU