Kärnavfallshanteringsfonden säkerställer avfallshanteringens finansiering

Statens kärnavfallshanteringsfond har i uppdrag att se till att samhället har tillräckliga medel och kunskaper för att sköta kärnavfallshanteringen i alla förhållanden. Fonden är utanför statsbudgeten och finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Den består av två separata fonder: Beredskapsfonden och Forskningsfonden för kärnenergiexpertis.

Statens kärnavfallshanteringsfond har till uppgift att samla in, förvara och på ett tryggt sätt placera de medel som man i framtiden kommer att behöva för att sörja för kärnavfallet. Dessutom finansierar fonden årligen utvecklingen av forskningsverksamhet och forskninginfrastruktur som gäller kärnsäkerhet och kärnavfall.

Fondens kapital utgörs av de kärnavfallshanteringsskyldigas årliga inbetalningar och av fondens avkastning. Arbets- och näringsministeriet bekräftar den årliga betalningsskyldigheten, så att totalbeloppet av de ihopsamlade medlen vid varje granskning motsvarar utgifterna för den ännu ej åtgärdade kärnavfallshanteringen. Medlen i fonden kan hävas först då den betalningsskyldiga har skött avfallshanteringsåtgärderna och först på så sätt har ansvarsbeloppet blivit mindre än andelen i fonden.

Fonden har varit verksam i redan över 30 år. Den grundades 1988. Fonden har en direktion och en verkställande direktör. Direktionen fattar de viktigaste besluten som berör fondens operativa verksamhet. Kärnenergilagen (990/1987) innehåller närmare bestämmelser om fonden och dess verksamhet. Rapporten av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som tillsatts för att utveckla fondens placeringsverksamhet publicerades 2019 (länk till VYR-arbetsgruppens rapport).
 

Ytterligare upplysningar: jukka.jarvinen(at)gov.fi