Kärnavfallshanteringsfonden säkerställer avfallshanteringens finansiering

Statens kärnavfallshanteringsfond har i uppdrag att se till att samhället har tillräckliga medel och kunskaper för att sköta kärnavfallshanteringen i alla förhållanden. Fonden är utanför statsbudgeten och finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Den består av tre separata fonder: Beredskapsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

Statens kärnavfallshanteringsfond har till uppgift att samla in, förvara och på ett tryggt sätt placera de medel som man i framtiden kommer att behöva för att sörja för kärnavfallet. Dessutom finansierar fonden årligen utvecklingen av forskningsverksamhet och -infrastruktur som gäller kärnsäkerhet och kärnavfall.

Fondens kapital utgörs av de kärnavfallshanteringsskyldigas årliga inbetalningar och av fondens avkastning. Arbets- och näringsministeriet bekräftar den årliga betalningsskyldigheten, så att totalbeloppet av de ihopsamlade medlen vid varje granskning motsvarar utgifterna för den ännu ej åtgärdade kärnavfallshanteringen. Medlen i fonden kan hävas först då den betalningsskyldiga har skött avfallshanteringsåtgärderna och först på så sätt har ansvarsbeloppet blivit mindre än andelen i fonden.

Fonden har varit verksam i redan över 30 år. Den grundades 1988. Fonden har en direktion och en verkställande direktör. Direktionen fattar de viktigaste besluten som berör fondens operativa verksamhet. Kärnenergilagen (990/1987) innehåller närmare bestämmelser om fonden och dess verksamhet. Rapporten av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som tillsatts för att utveckla fondens placeringsverksamhet publicerades 2019 (länk till VYR-arbetsgruppens rapport).
 

Ytterligare upplysningar: jukka.jarvinen(at)gov.fi