Kärnavfallshanteringsfonden säkerställer avfallshanteringens finansiering

Statens kärnavfallshanteringsfond har till uppgift att samla in, förvara och på ett tryggt sätt placera de medel som man i framtiden kommer att behöva för att sörja för kärnavfallet. På så sätt har samhället en ekonomisk garanti för att kärnavfallshanteringen ska kunna ombesörjas i alla förhållanden.

Fondens kapital utgörs av de kärnavfallshanteringsskyldigas årliga inbetalningar och av fondens avkastning. Arbets- och näringsministeriet bekräftar den årliga betalningsskyldigheten, så att totalbeloppet av de ihopsamlade medlen vid varje granskning motsvarar utgifterna för den ännu oåtgärdade kärnavfallshanteringen.

Kärnavfallshanteringsfonden står utanför statsbudgeten och lyder under arbets- och näringsministeriet. Fonden grundades år 1988 med stöd av kärnenergilagen (990/1987). Fonden har en direktion och en verkställande direktör.  Direktionen fattar de viktigaste besluten som berör fondens operativa verksamhet.

Direktionens ordförande är professor Eva Liljeblom (Svenska handelshögskolan). Direktionsmedlemmarna är budgetchef Sami Yläoutinen (finansministeriet), personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela (arbets- och näringsministeriet) och biträdande direktör Anu Sammallahti (Statskontoret). Fondens verkställande direktör är konsultative tjänsteman Jaana Avolahti (arbets- och näringsministeriet).

Ytterligare upplysningar: jaana.avolahti(at)tem.fi