Tjänster för arbetskraftsinvandring

Arbets- och närhetsbyråernas tjänster för internationell arbetsförmedling

Arbets- och näringsbyråernas internationella arbetsförmedling stöder rekrytering utomlands. Sakkunniga vid arbets- och näringsbyråerna ger vägledning i frågor som rör rekrytering av arbetstagare från Europa och länder utanför Europa.

Internationella rekryteringstjänsten EURES – European Employment Services

Arbetsgivarna får från EURES-tjänsten vägledning i frågor som rör rekrytering i Europa. Utbildade EURES-sakkunniga specialiserade på europeisk arbetsförmedling i alla EU- och EES-länder hjälper till i rekryteringarna. Rekryteringar i Europa planeras och genomförs i samarbete med arbetsgivaren och arbetsgivaren får hjälp i de olika skedena av rekryteringen. 

Arbetssökande i EURES-tjänsten får information om arbetsplatser i EU/EES-länderna samt om frågor som handlar om liv och boende i EU/EES-länderna, särskilt via elektroniska tjänster. 

Arbets- och näringsbyråernas tjänster för arbetstillstånd

Rekrytering av andra än högkvalificerade arbetstagare från områden som inte hör till EU eller EES förutsätter i allmänhet att arbetstagaren har uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet för arbetstagare beviljas i två faser. Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut om arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd och Migrationsverket fattar det slutgiltiga beslutet. Innan arbets- och näringsbyråernas arbetstillståndstjänster fattar tillståndsbeslutet fattar de ett delbeslut där det görs en bedömning av

  • om det finns arbetskraft på arbetsmarknaden för den lediga uppgiften,
  • om arbetsvillkoren följer lagen och kollektivavtalen,
  • om arbetstagarens utkomst är tillräcklig för vistelsen i landet och
  • om arbetsgivaren kan och vill fullgöra sin arbetsgivarförpliktelse.

Uppehållstillstånd för experter med specialkompetens

För experter med specialkompetens som rekryteras utanför EU eller EES beviljas annat uppehållstillstånd för arbete. Högskoleexamen, den nödvändiga specialkompetensen och en lönenivå som motsvarar arbetsuppgiften för en arbetstagare med specialkompetens är i allmänhet en förutsättning för att tillstånd ska beviljas. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket. Arbets- och näringstjänsterna deltar inte i tillståndsprövningen.

Arbeten som utförs med stöd av visum och visumfrihet

I utlänningslagen finns en förteckning över arbetsuppgifter som kan utföras i högst tre månader med stöd av visum. Medborgare från länder med viseringsfrihet kan utföra dessa arbetsuppgifter utan visum. Plockning av skogsbär som sker med stöd av allemansrätten är möjligt med stöd av visum eller visumfrihet.

Säsongsarbete

För säsongsarbete inom jordbruk och turism krävs ett tillstånd för säsongsarbete enligt säsongsanställningslagen, antingen uppehållstillstånd för säsongsarbete, arbetsvisum för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete. Dessa tillstånd beviljas av Migrationsverket.

Uppehållstillstånd för företagare

Uppehållstillstånd för företagare för utlänningar som har för avsikt att bedriva företagsverksamhet beviljas genom ett förfarande i två faser genom att NTM-centralen i Nyland fattar ett delbeslut i ärendet innan Migrationsverket fattar beslut. I samband med delbeslutet görs en bedömning av lönsamhetsförutsättningarna och om utkomsten är tillräcklig. Efter att arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat sitt delbeslut fattar Migrationsverket det slutgiltiga beslutet och delger beslutet. Både beslutet om uppehållstillstånd och delbeslutet delges. 

Uppehållstillstånd för startup-företagare

Den som tänker bli startup-företagare i Finland kan ansöka om uppehållstillstånd för startup-företagare. Ansökan om uppehållstillstånd lämnas in till Migrationsverket men före det ska sökanden be Business Finland ge ett utlåtande om affärsplanerna och teamet. Uppehållstillstånd beviljas inte utan ett positivt utlåtande från Business Finland.

Mer information om uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats:

Allmänt om uppehållstillstånd
Arbetsrelaterat uppehållstillstånd
Studierelaterat uppehållstillstånd i Finland

Mer information: 
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare

Talent Boost-tjänster för företag

I åtgärdsprogrammet Talent Boost producerar olika aktörer tjänster för företagen i anslutning till lockandet, rekryteringen och etableringen av internationella experter. Tjänster riktade till företag i programmet Talent Boost finns samlade på Business Finlands webbsida.