REPowerEU-stöd för energiinvesteringsprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens

Syftet med stödet är att främja investeringar i omställningen till ren energi enligt det till-satta REPowerEU-kapitlet i Finlands plan för återhämtning och resiliens. Planens syfte är att bidra till Finlands mål om koldioxidneutralitet 2035 genom att främja användningen av ny ren teknik inom energiproduktion och  användning och/eller öka utvecklingen av vä-teproduktion och –lagring i kommersiell skala. Total har 54,5 miljoner euro öronmärkts för investeringar i omställning till ren energi.
 
Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) är en nationell plan för att utnyttja finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. 

Projekt som kan få stöd


Den fjärde ansökningsomgången inom ramen för Finlands plan för återhämtning och resiliens omfattar investeringar för omställningen till ren energi. Enligt Finland REPo-werEU-kapitel kan stöd ges till projekt för ren omställning som är storskaliga projekt för förnybar energi i demonstrationsfasen, med fokus på det tekniska genomförandet och/eller projekt för produktion av förnybart väte. Projekten måste vara genomförda senast den 30 juni 2026.

Stöd kan beviljas bland annat för

  • förnybara bränslen för transport (elektrobränslen och biobränslen)
  • värmeproduktion som inte baserar sig på förbränning
  • andra projekt för förnybar energi, såsom projekt som producerar hållbar biogas i större skala (med undantag av distribution och överföring av biogas), stora sole-nergiprojekt och projekt som främjar energilagring
  • viktiga väteprojekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI)
  • andra nationella investeringar i väte.

Beviljandet av stöd grundar sig på statsrådets förordning 1112/2021.
 
Under ansökningsomgången kommer endast projekt som överstiger 5 miljoner euro att stödas.

Beviljandet av stöd baserar sig på en jämförelse av ansökningarna enligt investeringstyp. I helhetsbedömningen utvärderas investeringarnas effekt på målen i Finlands plan för återhämtning och resiliens.I jämförelsen kommer särskild vikt att läggas på projektens bi-drag till att öka användningen av förnybar energi och vätgas samt på den långsiktiga ut-vecklingen och kommersialiseringen av tekniken i fråga.

I jämförelsen granskas särskilt projektens 

•    konsekvenser i fråga om energi och utsläpp 
•    kostnadseffektivitet 
•    genomförbarhet 
•    nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projektet 
•    reproducerbarheten av tekniken eller projektet och 
•    projektens andra effekter.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet eller den av-gränsade del av projektet som finansieras med stödet får inte inledas förrän ansökan om stöd har lämnats in. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, gårdsbruks-enheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Särskilda villkor för stödberättigande i fråga om energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens samt iakttagande av principen om att inte orsaka betydlig skada 

De projekt som stöds ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Projekten får inte innefatta åtgärder som ingår i den förteckning över undantagna projekt som avses i bilagan till Europeiska un-ionens råds genomförandebeslut (2021/0317). Projekten ska följa Europeiska unionens miljölagstiftning och den nationella miljölagstiftningen. Närmare information finns i an-sökningsanvisningen.
 
Beviljandet och användningen av stöd är också förenat med andra särskilda villkor samt skyldigheter för stödmottagaren och de anges i förordningen och beskrivs närmare i an-sökningsanvisningen.

Ansökan

För den fjärde ansökningsomgången (REPowerEU) kan ansökningarna lämnas in senast den 29.2.2024. Observera att Business Finlands nätservice har ett serviceavbrott 29.2. kl. 18-00, därmed kan man lämna in ansökan undantagsvis fram till den 1.3.2024.

Finansieringsansökan lämnas i Business Finlands e-tjänst. Ansökan kan lämnas in från och med den 29.1.2024. 

Användarstödet för Business Finlands e-tjänst är öppet vardagar kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00, tfn 029 469 5800.

Finansiering söks genom ansökan om energistöd.  Ansökan görs under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och koden RRF – Stöd för energiinvesteringar. Till ansökan fogas en separat blankett för ansökan om RFF-stöd samt de bilagor som nämns i blanket-ten och anvisningarna för stödansökan.

Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas in.

Anvisningar för ansökan (uppdaterad 26.1.2024)

Ansökningsblanketten

Arbets- och näringsministeriet fattar stödbesluten för projekt vars godtagbara kostnader överstiger fem miljoner euro. Innovationsfinansieringsverket Business Finland fattar stödbesluten för projekt som omfattar direkt elektrifiering eller koldioxidsnålhet i industrins energiprocesser och vars godtagbara kostnader understiger 5 miljoner euro. Tidsplanen för stödbesluten beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av handläggning. 

Läs mer om ansökan

Länk till pressmeddelande 29.1.2024

Mera information om RRF- stödet samt om tidigare ansökningar finns på arbets- och nä-ringsministeriets webbplats: Finansierade projekt som fått stöd för energiinvesteringar (RRF).

Ytterligare information:
Irene Heikkilä, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7158
Daniela Karlsson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7371
E-postadresserna är i formen: fornamn.efternamn(at)gov.fi