Rättspraxis

Rättspraxissidan innehåller beslut av inhemska och europeiska domstolar.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolens avgöranden och utlåtanden finns i databasen Finlex. Avgörandena gäller marknadsrättsliga ärenden, ärenden som gäller konkurrensbegränsningar samt offentliga upphandlingar. Databasen innehåller även marknadsdomstolens avgörandepraxis 1979–2002.

Databasen Finlex/Marknadsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Databasen Finlex/Högsta förvaltningsdomstolen

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol (tidigare Europeiska gemenskapernas domstol) ligger i Luxemburg. Den inrättades år 1952. Domstolens syfte är att säkerställa att Europeiska gemenskapens rätt iakttas i integrationsprocessen. Domstolen försöker säkerställa att gemenskapsrätten tillämpas på ett enhetligt sätt i de olika medlemsländerna.

En rättegång i domstolen kan basera sig på talan eller begäran om förhandsavgörande.

Ytterligare information om Europeiska unionens domstol och om domstolens avgöranden finns på EU-domstolens webbplats. Avgörandena kan också sökas fram i Eur-Lex. Eur-Lex är portalen till Europeiska unionens rättskällor.