Arbetslivet utvecklas genom samarbete

Utveckling av arbetslivet innebär att satsa på förbättring av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Förnyande av verksamheten lyckas när det leds bra och när det är en del av det dagliga arbetet. Framgångsrika arbetsplatser skapar innovationer, tillväxt och nytt arbete.

Ministeriet följer upp vilka ändringar som sker i arbetslivet och förmedlar informationen vidare. Det finländska arbetslivets styrkor är

  • hög grad av kunnande och deltagande
  • möjligheter till lärande och utbildning i arbetet
  • kombinering av arbete och det övriga livet
  • samarbete och nätverkande, jämlikhet och låga hierarkier

I arbetet utnyttjas forskningsdata

Ministeriet utvecklar arbetslivet tillsammans med arbetsmarknadsorganisationer, sakkunnigorganisationer och forskningsanstalter. I utvecklandet av arbetslivet tillämpas forskningsinformation på arbetsplatserna utifrån deras egna behov. Arbetsplatserna kan ansöka om offentlig finansiering för sin egen utvecklingsverksamhet

  • de europeiska strukturfonderna
  • närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-central) tjänster för utveckling av företag och
  • från Business Finland's forsknings- och utvecklingsprogram.

I projektet Arbetsliv 2020 främjas innovation och produktivitet, kompetens, välbefinnande i arbetslivet och hälsa samt förtroende och samarbete på arbetsplatserna. I projektet har utvecklarna av arbetslivet bildat nätverk för att effektivare än tidigare bemöta arbetsplatsernas utvecklingsbehov.

På webbplatsen Suomi.fi finns en sammanställning av tjänster som riktas till företag.

Ytterligare upplysningar:

Antti Närhinen, antti.narhinen(at)gov.fi
Tiina Hanhike, tiina.hanhike(at)gov.fi
Päivi Järviniemi, paivi.jarviniemi(at)gov.fi