Arbetslivet utvecklas genom samarbete

 

 

Den tekniska omvälvningen och globaliseringsutvecklingen, olika kriser, befolkningsstruk-turen och klimatförändringen påskyndar förändringarna i arbetslivet. Ett bra, produktivt och ekologiskt hållbart arbetsliv skapar välfärd i samhället. För att klara förändringarna i arbets-livet krävs kompetent och välmående arbetskraft samt fart på förnyandet av arbetssätten på arbetsplatserna. 

Utveckling av arbetslivet innebär satsningar på att förbättra kompetensen, verksamheten, produkterna och tjänsterna. Förnyandet av verksamheten lyckas när det baserar sig på förtroende och samarbete, leds bra och är en del av det dagliga arbetet. Framgångsrika arbetsplatser skapar innovationer, tillväxt och nytt arbete. 

Ministeriet följer förändringarna i arbetslivet och sprider information. Det finländska arbetsli-vets styrkor är 

  • hög kompetens och deltagande
  • möjligheter till lärande och utbildning i arbetet
  • digital kompetens
  • samordning av arbete och det övriga livet
  • samarbete och nätverkande, jämlikhet och låga hierarkier.

I arbetet utnyttjas forskningsdata

Ministeriet utvecklar arbetslivet tillsammans med arbetsmarknadsorganisationer, andra mi-nisterier, sakkunnigorganisationer och forskningsinstitut. I utvecklingen av arbetslivet tilläm-pas forskningsdata på arbetsplatserna utgående från deras egna behov. Arbetsplatserna kan ansöka om offentlig finansiering för sin utvecklingsverksamhet.

Finland har långa traditioner av programutveckling inom arbetslivet, det nyaste av dessa är det pågående programmet ARBETE 2030. Programmet hjälper branscher och arbetsplatser att förnya sin verksamhet utgående från deras behov.  

På webbplatsen Suomi.fi finns en sammanställning av tjänster som riktas till företag.

Ytterligare upplysningar:
Antti Närhinen, antti.narhinen(at)gov.fi
Maija Lyly-Yrjänäinen, maija.lyly-yrjanainen(at)gov.fi
Tiina Hanhike, tiina.hanhike(at)gov.fi
Päivi Järviniemi, paivi.jarviniemi(at)gov.fi
Johanna Slaney, johanna.slaney(at)gov.fi