Nationell rymdlagstiftning

Lagen om rymdverksamhet trädde i kraft den 23 januari 2018. Lagen kompletteras av arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet.

Ett syfte med lagen är att skapa klara ramar och en smidig tillståndsprocess för rymdverksamhet som bedrivs i Finland samt enhetliga skyldigheter för verksamhetsutövarna. Genom en förutsägbar och juridiskt klar omvärld främjas industrins konkurrenskraft och tillväxt och en säker omvärld samt främjas möjligheterna att få nya aktörer och investeringar till Finland. Utgångspunkten är en positiv inställning till rymdverksamhet.

Lagen tillämpas på rymdverksamhet som bedrivs på Finlands territorium eller på en farkost som är registrerad i Finland. Dessutom tillämpas lagen på rymdverksamhet som bedrivs av en finsk medborgare eller en juridisk person med säte i Finland. Det är ännu inte möjligt att sända ut rymdföremål från Finland. I typiska fall anskaffar finländska aktörer utsändningen av ett rymdföremål från något annat land än Finland och opererar själv rymdföremålet i Finland.

I lagen föreskrivs om tillståndsplikt för rymdverksamhet och om förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Vid tillståndsprövningen säkerställs i synnerhet verksamhetsutövarens tekniska och ekonomiska förutsättningar och att verksamheten är säker och förenlig med Finlands internationella åtaganden och utrikespolitiska intressen. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldigheter och om övervakning av rymdverksamheten. Eftersom staten har internationellt ansvar för skador som rymdförmål orsakar, föreskrivs i lagen om regressrätt för staten gentemot verksamhetsutövaren. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att teckna en försäkring i händelse av att rymdföremålet orsakar skador. Lagen innehåller också bestämmelser om registermyndigheten och om de uppgifter som ska föras in i registret. Brott mot lagen bestraffas som rymdverksamhetsförseelse. På försvarsmaktens verksamhet tillämpas inte bestämmelserna om tillståndsförfarande eller bestämmelserna om övervakning.

Finland har förbundit sig till FN:s rymdöverenskommelser. Enligt överenskommelserna ansvarar Finland för den nationella rymdverksamheten och är skyldig att övervaka den. De internationella förpliktelser i FN:s rymdöverenskommelser som är bindande för Finland har genomförts nationellt genom lagen.

Ytterligare upplysningar:

Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi  
Simo Lehtinen - simo.lehtinen(at)gov.fi