Påföljder

Dominerande marknadsställning inom dagligvaruhandeln

Enligt konkurrenslagen har en aktör inom dagligvaruhandeln en dominerande marknadsställning på marknaden för dagligvaror, om dess marknadsandel av detaljförsäljningen i dagligvaruhandlen i Finland överskrider 30 %. Med marknaden för dagligvaror avses både detaljmarknaden och upphandlingsmarknaden. Företag som överskrider marknadsandelsgränsen ska i sin verksamhet iaktta konkurrenslagens förbud mot missbruket av dominerande marknadsställning. Bestämmelsen inverkar inte på rekvisitet för missbruk av dominerande marknadsställning.

Påföljder

Konkurrens- och konsumentverket kan förelägga ett företag som begränsar konkurrensen att upphöra med sitt förfarande eller genom sitt beslut göra de åtaganden som erbjudits av ett företag som deltagit i en misstänkt konkurrensbegränsning bindande för det berörda företaget, om det är möjligt att genom detta åtagande undanröja den konkurrensbegränsande arten av en verksamhet. Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket ålägga ett företag som har gjort sig skyldigt till konkurrensbegränsning att betala en påföljdsavgift.

Skadestånd

Med stöd av skadeståndsparagrafen i konkurrenslagen har även andra än näringsidkare rätt till ersättning för skada som har orsakats av konkurrensbegränsning. Skadeståndsärenden behandlas i allmänna domstolar.

I fortsättningen, när Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU om konkurrensrättsligt skadestånd har genomförts nationellt, kommer det att tillämpas nya bestämmelser på ersättandet av skada som har orsakats av överträdelse av konkurrensrätten.

Mer information om de konkurrensärenden som behandlas av Konkurrens- och konsumentverket

Ytterligare information: virve.haapajarvi(at)gov.fi

 

På andra webbplatser