Påföljder

Konkurrens- och konsumentverket kan förelägga ett företag som begränsar konkurrensen att upphöra med sitt förfarande eller genom sitt beslut göra de åtaganden som erbjudits av ett företag som deltagit i en misstänkt konkurrensbegränsning bindande för det berörda företaget, om det är möjligt att genom detta åtagande undanröja den konkurrensbegränsande arten av en verksamhet. Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket ålägga ett företag som har gjort sig skyldigt till konkurrensbegränsning att betala en påföljdsavgift (12 §).

Konkurrenslagens bestämmelser om påföljdsavgifter kompletterades och preciserades genom de ändringar i konkurrenslagen som trädde i kraft i juni 2021. Ändringarna baserade sig i huvudsak på det s.k. ECN+ -direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1). På grund av förutsättningarna i direktivet gällde de ändringar som gjorts i bestämmelserna om påföljder bl.a. bedömning av storleken på de påföljdsavgifter som påförs sammanslutningar av näringsidkare, indrivning av den påföljdsavgift som påförts sammanslutningen av sammanslutningens medlemmar i vissa situationer (den nya 47 a §) samt påföljdsavgifter som påförs på grund av överträdelse av förfarandebestämmelser (den nya 37 a §). Utöver de ändringar som baserar sig på direktivet gjordes samtidigt preciseringar som baserar sig på det nationella behovet när det gäller fastställandet av storleken på de påföljdsavgifter som påförs på grund av konkurrensbegränsningar (13 § och 13 a – 13 f §).

Skadestånd

Med stöd av skadeståndsparagrafen i konkurrenslagen har även andra än näringsidkare rätt till ersättning för skada som har orsakats av konkurrensbegränsning. Skadeståndsärenden behandlas i allmänna domstolar.

I fortsättningen, när Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU om konkurrensrättsligt skadestånd har genomförts nationellt, kommer det att tillämpas nya bestämmelser på ersättandet av skada som har orsakats av överträdelse av konkurrensrätten.

Mer information om de konkurrensärenden som behandlas av Konkurrens- och konsumentverket

Ytterligare information: virve.haapajarvi(at)gov.fi och iiro.ihanamaki(at)gov.fi

 

På andra webbplatser