Programmet Talent Boost 

Utöver allmänt kompetent arbetskraft behöver företag och andra organisationer även specialkom-petens som inte finns i Finland. Invandringen av talanger stärker och internationaliserar den fin-ländska innovationsverksamheten samt bidrar till att internationella investeringar fås till Finland. Detta i sin tur bidrar till uppkomsten av nya arbetstillfällen samt finländska företags international-isering.

Mångfalden i samhället och arbetslivet bidrar till Finlands attraktivitet i internationella talangers och investerares ögon. Dessutom är den avgörande för sysselsättningen bland invandrare som re-dan bor här. Ett internationellt arbetsliv främjar bland annat att de internationella studerande som avlagt examen i Finland och forskare etablerar sig här. Dessutom förebygger det kompetensflykt.

Programmet Talent Boost som samordnas av arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet är ett förvaltningsövergripande program för utveckling av den internationella rekryteringen av specialsakkunniga, arbetstagare, studerande och forskare samt rationalisering av invandringen. Innehållet i programmet preciseras under hösten 2023 i enlighet med målen och prioriteringarna i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram. 

webbplatsen Talent Boost finns för alla som arbetar med talangers invandring information om målen och aktörerna i programmet samt om bästa praxis. 

Arbets- och näringsministeriet fattar inte i fråga om enskilda personer beslut som gäller inresa eller internationella rekryteringar. Mer information om arbets- och studierelaterade uppehållstill-stånd och ansökan om dessa finns på Migrationsverkets webbplats migri och om internationell rekrytering på webbplatsen Work in Finland

Läs mer

Ytterligare upplysningar:

Satu Salonen, ANM, satu.t.salonen(at)gov.fi
Petra Lehto, ANM, arbets- och näringsministeriet, petra.lehto(at)gov.fi