Åtgärdsprogrammet Talent Boost 

Invandring och internationella experters rörlighet har allt större betydelse för Finlands välfärd och konkurrenskraft.  Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags och andra organisationers tillväxt och internationalisering. Antalet finländare i arbetsför ålder minskar och befolkningstillväxten sker uteslutande genom invandring. Utan en tillräcklig invandring minskar utbudet av arbetskraft och på längre sikt även sysselsättningen väsentligt, vilket har en inverkan på ekonomin, försörjningskvoten, sysselsättningsgraden och hållbarhetsunderskottet. Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.

Förutom allmänt kompetent arbetskraft behöver företag och andra organisationer även sådan specialkompetens som inte finns i Finland. Invandringen av experter stärker och internationaliserar den finländska innovationsverksamheten samt bidrar till att internationella investeringar fås till Finland. Detta i sin tur främjar tillkomsten av nya arbetstillfällen samt finländska företags internationalisering.

Mångfalden i samhället och arbetslivet bidrar till Finlands attraktivitet i internationella talangers och investerares ögon.  Dessutom har det en avgörande betydelse med tanke på att de som redan bor här ska sysselsättas. Ett internationellt arbetsliv främjar bland annat att de internationella studerande som avlagt examen i Finland och forskare etablerar sig här. Dessutom förebygger det kompetensflykt.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost för statsminister Antti Rinnes regering är ett förvaltningsövergripande program för invandring av experter, arbetstagare, studerande och forskare. I programmet ligger fokus dels på sådana experter som är väsentliga med tanke på företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbranscherna inom forskning, utveckling och innovationer, dels på branscher där det råder brist på arbetskraft. Målet med programmet är att lyfta upp Finlands attraktionskraft för experter och deras familjer till en ny nivå. Programmet stödjer regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent.

Programmets mål

  1. Finland är en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och investeringar.
  2. Arbetsgivarna kan och vill rekrytera internationella experter.
  3. De internationella experternas sakkunskap stärker finländska företags och organisationers internationalisering och förnyelse.

Programmets åtgärdshelheter

  • Påskynda förfarandet med uppehållstillstånd för arbetstagare med målet att handläggningstiden i enlighet med regeringsprogrammet ska vara en månad
  • Göra Finland mer attraktivt för internationella experter och deras familjer, underlätta deras etablering och att de stannar i landet.
  • Skapa en modell för internationell rekrytering
  • Stödja tillväxten och internationaliseringen såväl i fråga om företag som inom forskning, utveckling och innovationer samt lockandet av investeringar genom internationella experter.
  • Öka arbetslivets mottaglighet och mångfald

Att locka internationella experter, deras etablering och integration i landet samt att dra nytta av deras expertis kräver ett välfungerande och långsiktigt samarbete mellan staten, städer, läroanstalter, företag och andra aktörer. Om de olika aktörernas tjänster inte bildar en sammanhängande helhet, antingen kommer  experterna inte alls till landet eller också väljer de inte att stanna. Åtgärdsprogrammet Talent Boost ger en referensram för detta samarbete mellan aktörerna.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för samordningen av programmet. Ordförande för styrgruppen för programmet Talent Boost är arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson och undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen. I styrgruppen ingår representanter för ministerier, Business Finland, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyrån, Migrationsverket, städer och högskolor. Det förs en fortgående dialog också med företag, företagarorganisationer, handelskammare, högskolor, internationella experter vid forskningsinstitut och andra berörda grupper om att attrahera internationella talanger och dra nytta av deras expertis.

Business Finland ansvarar nationellt för samordningen av servicehelheten i företagens kontaktyta. På regional nivå genomförs åtgärdsprogrammet i synnerhet genom den s.k. Talent Hub-servicemodellen. Genom att skapa smidiga servicekedjor över organisationsgränserna för internationella talanger samt för företag och andra organisationer som behöver dem för modellen samman aktörer som har anknytning till internationella talanger och internationell rekrytering i regionen.

Aktuellt

Statsrådets forskningsprojekt Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (Invandrare och innovationsekonomi)

Projekt som genomför Talent Boost:

Tillväxt genom internationella talanger-projekt som får finansiering från Finlands strukturfondsprogram

Talent Boost AIKO-projekt

ESF-projektet Kokka kohti Suomea

ESF-projektet Arbetskraftens rörlighet i Europa

Läs mer

Frågor och svar om Talent Boost

Sammandrag av god praxis i arbetet med internationella experter Talent Boost Cookbook Finland (på engelska)

Arbets- och näringsministeriets publikation: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

Ytterligare upplysningar

Laura Lindeman, arbets- och näringsministeriet, laura.lindeman(at)tem.fi
Ulla Mäkeläinen, undervisnings- och kulturministeriet, ulla.makelainen(at)minedu.fi 
Ulla Hiekkanen-Mäkelä, Business Finland, ulla.hiekkanen-makela(at)businessfinland.fi