Åtgärdsprogrammet Talent Boost 

Invandring och internationella experters rörlighet har allt större betydelse för Finlands välfärd och konkurrenskraft.  Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags och andra organisationers tillväxt och internationalisering. Antalet finländare i arbetsför ålder minskar och befolkningstillväxten sker uteslutande genom invandring. Utan en tillräcklig invandring minskar utbudet av arbetskraft och på längre sikt även sysselsättningen väsentligt, vilket har en inverkan på den ekonomiska försörjningskvoten, sysselsättningsgraden och hållbarhetsunderskottet. Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.

Förutom allmänt kompetent arbetskraft behöver företag och andra organisationer även sådan specialkompetens som inte finns i Finland. Invandringen av experter stärker och internationaliserar den finländska innovationsverksamheten samt bidrar till att internationella investeringar fås till Finland. Detta i sin tur främjar tillkomsten av nya arbetstillfällen samt finländska företags internationalisering.

Mångfalden i samhället och arbetslivet bidrar till Finlands attraktivitet i internationella talangers och investerares ögon.  Dessutom har det en avgörande betydelse med tanke på att de som redan bor här ska sysselsättas. Ett internationellt arbetsliv främjar bland annat att de internationella studerande som avlagt examen i Finland och forskare etablerar sig här. Dessutom förebygger det kompetensflykt.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost för statsminister Sanna Marins regering är ett förvaltningsövergripande program för invandring av experter, arbetstagare, studerande och forskare. I programmet ligger fokus dels på sådana experter som är väsentliga med tanke på företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbranscherna inom forskning, utveckling och innovationer, dels på branscher där det råder brist på arbetskraft. Målet med programmet är att lyfta upp Finlands attraktionskraft för experter och deras familjer till en ny nivå. Programmet stödjer regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent.

Programmet Talent Boost startades genom beslut av statsminister Juha Sipiläs regering år 2017 och fokuserade på internationella experter. Statsminister Antti Rinnes regering och från och med den 10 december 2019 statsminister Marins regering fortsätter och utvidgar programmet till att omfatta arbetskraftsinvandring i stor skala. Programmet Talent Boost satsar dessutom allt mer på invandring av internationella studerande och forskare och deras integrering i Finland.

Programmets mål

 1. Finland är en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och investeringar.
 2. Arbetsgivarna kan och vill rekrytera internationella experter.
 3. De internationella experternas sakkunskap stärker finländska företags och organisationers internationalisering och förnyelse.

Programmets åtgärdshelheter

 • Påskynda arbets- och studiebaserade uppehållstillståndsförfaranden med målet om en månad enligt regeringsprogrammet och bereda en expressfil till Finland för specialsakkunniga och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar. Det systemutvecklingsarbete och de kommunikativa åtgärder som syftar till att försnabba de ar-bets- och utbildningsbaserade tillståndsprocesserna finansieras med medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), som är det största programmet inom EU:s återhämtningsverktyg (Next Generation EU).
 • Göra Finland mer attraktivt för internationella experter och deras familjer, underlätta deras etablering och förmå dem att stanna i landet
 • Främja internationella studerandes och forskares sysselsättning i Finland
 • Skapa en modell för internationell rekrytering
 • Stödja tillväxten och internationaliseringen såväl i fråga om företag som inom forskning, utveckling och innovationer samt lockandet av investeringar genom internationella experter
 • Förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft
 • Öka arbetslivets mottaglighet och mångfald.

Att locka internationella experter, deras etablering och integration i landet samt att dra nytta av deras expertis kräver ett välfungerande och långsiktigt samarbete mellan staten, städer, läroanstalter, företag och andra aktörer. Om de olika aktörernas tjänster inte bildar en sammanhängande helhet, antingen kommer  experterna inte alls till landet eller också väljer de inte att stanna. Åtgärdsprogrammet Talent Boost ger en referensram för detta samarbete mellan aktörerna.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för samordningen av programmet. Ordförande för styrgruppen för programmet Talent Boost är arbets- och näringsministeriets kanslichef Raimo Luoma och undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen. I styrgruppen ingår representanter för ministerier, Business Finland, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyrån, Migrationsverket, städer och högskolor. Det förs en fortgående dialog också med företag, företagarorganisationer, handelskammare, högskolor, internationella experter vid forskningsinstitut och andra berörda grupper om att attrahera internationella talanger och dra nytta av deras expertis.

Business Finland ansvarar nationellt för samordningen av servicehelheten i företagens kontaktyta. På regional nivå genomförs åtgärdsprogrammet i synnerhet genom den s.k. Talent Hub-servicemodellen. Genom att skapa smidiga servicekedjor över organisationsgränserna för internationella talanger samt för företag och andra organisationer som behöver dem för modellen samman aktörer som har anknytning till internationella talanger och internationell rekrytering i regionen.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost

Aktuellt

Specialunderstöd som beviljats kommuner för Talent Hub-verksamhet som främjar genomförandet av programmet Talent Boost (2022)

Arbets- och näringsministeriet ordnade en ansökan om statsunderstöd i form av specialunderstöd för projekt i syfte att främja Talent Boost-verksamheten i städerna 27 januari–22 februari 2021. Arbets- och näringsministeriet har beslutat bevilja statsunderstödsfinansiering för Talent Hub-verksamhet som främjar programmet Talent Boost enligt följande:

•    Esbo stad får 345 000 euro för genomförande av projektet Talent Espoo.
•    Helsingfors stad får 942 990 euro för genomförande av projektet Talent Helsinki.
•    Tammerfors stad får 389 925 euro för genomförande av projektet International House Tampere.
•    Åbo stad får 369 965,85 euro för genomförande av projektet Talent Turku.
•    Vanda stad får 213 465 euro för genomförande av projektet Talent Vantaa.

Projekten pågår fram till den 30 april 2022.

Kommunerna har beviljats specialunderstöd för Talent Hub-verksamhet som främjar genomförandet av programmet Talent Boost (2021)

Specialunderstöd som beviljats kommuner för Talent Hub-verksamhet som främjar genomförandet av programmet Talent Boost (2021)

I budgetpropositionen för 2021 ingår under moment 32.30.40 (Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna) ett anslag på 2 miljoner euro för att delas ut som statsunderstöd till Talent Hub-verksamhet inom åtgärdsprogrammet Talent Boost. Dessutom finns det ett på 262 000 euro för ovan nämnda verksamhet från år 2020.

 • Esbo stad får 345 000 euro för genomförande av projektet Talent Espoo.
 • Helsingfors stad får 942 990 euro för genomförande av projektet Talent Helsinki.
 • Tammerfors stad får 389 925 euro för genomförande av projektet International House Tam-pere.
 • Åbo stad får 369 965,85 euro för genomförande av projektet Talent Turku.
 • Vanda stad får 213 465 euro för genomförande av projektet Talent Vantaa.

Projekten pågår fram till den 30 april 2022.

Beviljade statsunderstöd för att främja Talent Hub-verksamheten (2020)

År 2020 utlyste arbets- och näringsministeriet sammanlagt 1 000 000 euro i statsunderstöd för främjande av Talent Hub-verksamhet i städerna inom åtgärdsprogrammet Talent Boost. Projektut-lysningen pågick 10.1.2020–7.2.2020. Följande städer beviljades specialunderstöd för att främja Talent Hub-verksamhet:

 • Helsingfors stad, understöd har beviljats till ett belopp av högst 191 800 euro för tiden 1.2.2020–30.6.2021
 • Vanda stad, understöd har beviljats till ett belopp av högst 128 920 euro för tiden 1.5.2020–31.7.2021
 • Tammerfors stad, understöd har beviljats till ett belopp av högst 90 257 euro för tiden 1.1.2020–31.7.2021
 • Åbo stad, understöd har beviljats till ett belopp av högst 194 005 euro för tiden 1.9.2020–30.8.2021

År 2020 beviljade arbets- och näringsministeriet Tammerfors stad specialunderstöd i form av inve-steringsunderstöd för främjande av Talent Hub-verksamhet till ett belopp av högst 132 720 euro för tiden 1.9.2020–30.9.2021.
 

Projekt som genomför Talent Boost:

Läs mer

Ytterligare upplysningar

Satu Salonen, arbets- och näringsministeriet, satu.t.salonen(at)gov.fi
Petra Lehto, arbets- och näringsministeriet, petra.lehto(at)gov.fi
Laura Lindeman, Business Finland, laura.lindeman(at)businessfinland.fi