Internationell kompetens görs tillgänglig för företag

Invandringen till Finland ökar kraftigt. De största orsakerna till att flytta till Finland är arbete, familj och studier. Den internationella kompetens som migrationen medför kan skapa nya jobb, företagande och innovationer samt främja företagens tillväxt och internationalisering.

Målet med statsrådets gemensamma program Talent Boost är att göra Finland mer attraktivt för internationella experter och att kanalisera sakkunskapen hos de internationella experter som redan finns i Finland så att den stöder företagens tillväxt och internationalisering samt innovationsverksamhet.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost

Statsminister Juha Sipiläs regering beslutade vid sin halvtidsöversyn 2017 att inleda ett förvaltningsövergripande och för hela statsrådet gemensamt åtgärdsprogram vid namn Talent Boost –Tillväxt genom internationella talanger. Regeringen fastställde följande mål för programmet:

  • Finland lockar internationella talanger och drar nytta av deras nätverk för att främja investeringar.
  • Företag drar nytta av de internationella talangernas nätverk och expertis för tillväxt och internationalisering.
  • Näringslivets ekosystem och innovationsplattformar samt arbetsmarknaden är öppna för internationella talanger och sporrar till företagande.

Arbets- och näringsministeriet lanserade redan hösten 2016 agendan Tillväxt genom internationella talanger. Åtgärdsprogrammet Talent Boost utvidgar agendan så att det hela blir ett förvaltningsövergripande samarbete. Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av programmet, som är gemensamt för hela statsrådet.

Arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson är ordförande för styrgruppen för programmet Talent Boost. Utöver ministerierna är städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors och Åbo med i styrgruppen för åtgärdsprogrammet. Det förs dessutom en fortgående dialog med företag, företagarorganisationer, handelskammare, högskolor, internationella experter och andra intressentgrupper om att attrahera och dra nytta av internationella talanger.

Aktuellt

Statsrådets forskningsprojekt Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (Invandrare och innovationsekonomi)

Tillväxt genom internationella talanger-projekt som får finansiering från Finlands strukturfondsprogram
 

Läs mer

Frågor och svar om programmet

Arbets- och näringsministeriets publikation: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

 

 

Ytterligare upplysningar

Laura Lindeman, specialsakkunnig, tfn 029 504 7205, laura.lindeman(at)tem.fi