Talent Boost –Tillväxt genom internationella talanger

Invandring och internationella experters rörlighet har allt större betydelse för Finlands konkurrenskraft. Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags tillväxt och internationalisering. Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.

Förutom allmänt kompetent arbetskraft behöver företag även sådan specialkompetens som inte finns i Finland. Invandringen av toppexperter stärker och internationaliserar också den finländska innovationsverksamheten samt bidrar till att internationella investeringar och experter fås till Finland.  Detta i sin tur främjar tillkomsten av nya arbetstillfällen samt finländska företags internationalisering.

Mångfalden i samhället och arbetslivet bidrar i stor grad till Finlands attraktivitet i internationella talangers och investerares ögon.  Dessutom har det en avgörande betydelse med tanke på att de som redan bor här ska sysselsättas. Ett internationellt arbetsliv främjar bland annat att de internationella studerande som avlagt examen i Finland etablerar sig här. Dessutom förebygger det kompetensflykt.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost

Statsminister Juha Sipiläs regering beslutade vid sin halvtidsöversyn 2017 att inleda ett förvaltningsövergripande och för hela statsrådet gemensamt åtgärdsprogram vid namn Talent Boost –Tillväxt genom internationella talanger. Åtgärdsprogrammet Talent Boost har följande mål:

  1. Att göra Finland mer attraktivt för internationella experter.
  2. Att kanalisera sakkunskapen hos de internationella experter som redan finns i Finland så att den stöder företagens tillväxt och internationalisering samt innovationsverksamhet.
  3. Att öka arbetsmarknadens öppenhet, mottaglighet och attraktivitet för internationella experter.

Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av programmet. Arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson är ordförande för styrgruppen för programmet Talent Boost. Utöver ministerierna finns i styrgruppen för åtgärdsprogrammet företrädare för städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors och Åbo. Det förs en fortgående dialog också med andra städer och regioner, företag, företagarorganisationer, handelskammare, högskolor, internationella experter och andra intressentgrupper om att attrahera internationella talanger och dra nytta av deras expertis.

Aktuellt

Statsrådets forskningsprojekt Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (Invandrare och innovationsekonomi)

Tillväxt genom internationella talanger-projekt som får finansiering från Finlands strukturfondsprogram

Läs mer

Frågor och svar om programmet

Talent Boost Cookbook Finland (på engelska)

Arbets- och näringsministeriets publikation: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

 

 

Ytterligare upplysningar

Laura Lindeman, specialsakkunnig, tfn 029 504 7205, laura.lindeman(at)tem.fi