Första utlysningen av stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens

Ansökan om stöd för energiinvesteringar 20 december 2021–4 mars 2022: finansiering för omställning av energisystemet och industrins energilösningar, företag och sammanslutningar, projekt som överstiger 5 miljoner euro

Syftet med detta stödprogram är att främja sådana energiinvesteringsprojekt och energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens som minskar Finlands utsläpp av växthusgaser och stöder Finlands mål för klimatneutralitet. Målet är också att minska de tekniska och ekonomiska riskerna i anslutning till förnybar energi och ny energiteknik bland annat för väteprojekt och projekt som gäller ny energiteknik. 

Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) är en nationell plan för att utnyttja finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. 

Projekt som kan få stöd

Stödprogrammet inriktar sig på följande investeringar enligt den första pelaren i Finlands plan för återhämtning och resiliens som ska vara genomförda senast den 30 juni 2026:

  1. investeringar i energiinfrastruktur (P1C1I1)
  2. investeringar i ny energiteknik (P1C1I2)
  3. koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid (P1C2I1)
  4. direkt elektrifiering och minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer (P1C2I2)


Beviljandet av stöd grundar sig på statsrådets förordning 1112/2021.

Denna ansökningsomgång stöder energiinvesteringar i stor skala

Under den första ansökningsomgången stöds endast sådana energiinvesteringsprojekt och energiinfrastrukturprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 miljoner euro. 

Beviljandet av stöd baserar sig på en jämförelse av ansökningarna enligt investeringstyp. I helhetsbedömningen utvärderas investeringarnas effekt på målen i Finlands plan för återhämtning och resiliens. I jämförelsen granskas särskilt projektens 

  • energi- och utsläppsverkningar, 
  • kostnadseffektivitet, 
  • genomförbarhet, 
  • nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projekten, 
  • reproducerbarheten av tekniken eller projektet samt 
  • projektens andra effekter.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet eller den avgränsade del av projektet som finansieras med stödet får inte inledas förrän ansökan om stöd har lämnats in. Energistöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Särskilda villkor för stödberättigande i fråga om energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens samt iakttagande av principen om att inte orsaka betydlig skada 

De projekt som stöds ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Projekten får inte innefatta åtgärder som ingår i den förteckning över undantagna projekt som avses i bilagan till Europeiska unionens råds genomförandebeslut (2021/0317). Projekten ska följa Europeiska unionens miljölagstiftning och den nationella miljölagstiftningen. Närmare information finns i ansökningsanvisningen.

Beviljandet och användningen av stöd är också förenat med andra särskilda villkor samt skyldigheter för stödmottagaren och de anges i förordningen och beskrivs närmare i ansökningsanvisningen. 

Ansökan

För den första ansökningsomgången ska ansökningarna lämnas in senast den 4 mars 2022.

Stödet söks via Business Finlands elektroniska system. Finansieringsansökan kan lämnas in via Business Finlands Nätservice.

Business Finland ger råd vid problem med användningen av e-tjänsten vardagar kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00 på tfn 029 469 5800.

Finansiering söks genom ansökan om energistöd. Ansökan görs under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och koden RRF – Stöd för energiinvesteringar. Till ansökan fogas en separat blankett för ansökan om RFF-stöd samt de bilagor som nämns i blanketten och anvisningarna för stödansökan. 

Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas in.

Ansökningsanvisningar (uppdaterad 8.2.2022)

Ansökningsblankett

Ansökningarna i den första ansögningsomgången behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Tidsplanen för stödbesluten beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av handläggning.

Pressmeddelande 11.3.2022: Understöd för energiinvestering inom Finlands program för hållbar tillväxt söktes av 86 projekt

Läs mer om ansökan

Pressmeddelande 20.12.2021: Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

Statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens åren 2022–2026

Frågor och svar om den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar

Arbets- och näringsministeriet ordnade ett infomöte om ansökningen den 14 januari 2022.  Ytterligare information (på finska)

Business Finlands webbplats

Beslut

Arbets- och näringsministeriet har den 4 oktober 2022 fattat de första besluten om stöd till energiinvesteringar i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens. Avsikten är att främja lösningar inom ren energi. Stöd beviljades för sex olika projekt till ett belopp av sammanlagt 99,8 miljoner euro.

Pressmeddelande 4 oktober 2022: Sex projekt inom ren energi får investeringsstöd på närmare 100 miljoner euro

Arbets- och näringsministeriet har den 16 december 2022 beviljat sammanlagt 119 196 068 euro för 16 projekt för ren energi enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens.

Pressmeddelande 16.12.2022: Cirka 119 miljoner euro för projekt som främjar rena energilösningar

Resten av stödbesluten fattas under det första halvåret 2023.

Ytterligare information: 
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 054 (stödprogrammet, energi)
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 103 (stödprogrammet, industri)
Ossi Paanala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7310 (projekthandläggning)

E-postadresserna har formen [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU