Energistöd                                              

Målet med energistödsprogrammet är bland annat att främja sådana investerings- och utredningsprojekt kring förnybar energi och energieffektivitet som stöder Finlands mål om koldioxidneutralitet. 

Målet är att stödja projekt som bäst bedöms kunna främja framtida energilösningar för att uppnå EU-målen för 2030 och de nationella målen för 2035, och som inte skulle genomföras utan energistöd. Huvudsyftet med stödet är att minska de tekniska och ekonomiska riskerna särskilt när det gäller ny teknik. Syftet med satsningarna särskilt på projekt som inbegriper ny teknik är att uppnå mer omfattande effekter än de direkta energi- eller klimateffekterna av enskilda projekt, såsom positiva externa effekter. Det övergripande målet är att på ett kostnadseffektivt sätt främja förnybar energi och energieffektivitet på lång sikt.

Energistöd kan beviljas för sådana investerings- eller utredningsprojekt som genomförs i Finland och syftar till att främja produktion av förnybar energi, energisparande eller effektivisering av produktionen eller användningen av energi, utnyttjande av spillvärme eller omvandling av energisystemet så att det blir koldioxidsnålt. 

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd för investeringsprojekt, om projektets godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro, och sköter andra uppgifter i samband med det. Beslut om beviljande av annat stöd fattas av och andra uppgifter i samband med det sköts av Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Alla energistödsansökningar vars godtagbara investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro ska hanteras i ansökningsprocessen gällande ”Investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt inom nu energiteknik”.

Ytterligare upplysningar:
tuula.savola(at)gov.fi, vätgas, elbränslen och andra projekt för förnybar energi 
olli.salo(at)gov.fi, biogas, elbränslen och andra projekt för förnybar energi
pekka.karpanen(at)gov.fi, projekt som gäller energisparande och energieffektivitet