Energistöd                                              

Energistöd kan beviljas för sådana investerings- eller utredningsprojekt som

 1. främjar produktionen eller användningen av förnybar energi,
 2. främjar energisparande eller effektivisering av energiproduktionen eller användningen av energi, eller
 3. annars främjar omvandlingen av energisystemet till koldioxidsnålt.

Investeringar i förnybar energi

Projekt som kan få stöd

 • småskalig el- och värmeproduktion
 • produktion av biodrivmedel
 • demonstration av ny teknik

Energisparandet och effektivisering av energianvändningen samt användningen av förnybar energi

Projekt som kan få stöd

 • sedvanlig teknik, endast för företag med energieffektivitetsavtal
 • demonstration av ny teknik
 • ESCO-projekt

Energisparandet och effektivisering av energianvändningen samt användningen av förnybar energi

Projekt som kan få stöd

 • energibesiktningar
 • energianalyser

Projekt som inte kan få stöd är sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av verksamheten, genomförbarhetsstudier, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser och tester. Energistöd beviljas huvudsakligen inte för projekt som omfattas av lagen om utsläppshandel (311/2011). I sådana fall beviljas stödet enbart till den del av projektet som omfattar ny teknik. Stödet kan också beviljas om den ekonomiska nyttan som fås från utsläppshandeln, som en följd av investeringen, är marginell.

Energistöd kan beviljas om

 1. projektet inte skulle genomföras eller den nya teknik som ingår i projektet inte skulle tas i bruk utan stödet, och

 2. det före beslutet om beviljande av stöd

  • i fråga om investeringsprojekt inte har fattats något sådant bindande investeringsbeslut, gjorts någon sådan beställning av en huvudanordning, fattats något sådant beslut om inledande av byggnadsarbetet eller ingåtts någon annan sådan förbindelse som innebär att det inte längre är möjligt att inhibera projektet utan betydande ekonomisk förlust,

  • i fråga om utredningsprojekt inte har gjorts någon sådan bindande beställning eller ingåtts någon annan sådan förbindelse som innebär att det inte längre är möjligt att inhibera projektet utan betydande ekonomisk förlust.

Energistöd kan beviljas för företag, kommuner och andra sammanslutningar.

Stöd beviljas inte

 • organisationer vars verksamhet finansieras genom statsbudgeten,
 • ämbetsverk, institutioner och andra organ som hör till den ekonomiförvaltningsorganisation som avses i lagen om statsbudgeten (423/1988),
 • anläggningsprojekt som får statsandel,
 • bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till dem, med undantag av sådana projekt i anslutning till gårdsbruksenheter där den producerade energin används utanför produktionsverksamheten inom jordbruket,
 • sådana företag i svårigheter som avses i Europeiska unionens regler om statligt stöd.

Alla stödansökningar lämnas in via Innovationsfinansieringsverket Business Finlands e-tjänst.

Stödansökningarna handläggs i regel av Innovationsfinansieringsverket Business Finland. Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd för investeringsprojekt, när projektets godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro eller när projektet hänför sig till ny teknik och dess godtagbara kostnader överstiger 1 000 000 euro.

Behandlingstiden vid arbets- och näringsministeriet för ansökningar som gäller projekt som inbegriper ny teknik och som medför stora investeringskostnader är vanligen 6–12 månader. Behandlingstiden beror på projektets mognadsgrad, kvaliteten på ansökan och vilken tid på året ansökan har kommit in.

Business Finland e-tjänst: Business Finland
Ytterligare information: Energistöd Business Finland

Ytterligare information:
kati.veijonen(at)gov.fi, projekt som hänför sig till förnybara energikällor
tuula.savola(at)gov.fi, projekt som hänför sig till förnybara energikällor
pekka.karpanen(at)gov.fi, projekt som gäller energisparande och energieffektivitet