Energi

Målet för energipolitiken är att på ett konsekvent sätt gå mot ett hållbart klimatneutralt samhälle med utnyttjande av tillväxtmöjligheterna. Att säkerställa energiförsörjningen är en av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att utveckla energimarknaden och försörjningstryggheten, främja förnybar energi och energieffektivitet samt reglera kärnkraften. Till ministeriet hör också verkställigheten av utsläppshandeln och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.