Energi

Målet för energipolitiken är att på ett konsekvent sätt gå mot ett hållbart klimatneutralt samhälle med utnyttjande av tillväxtmöjligheterna. Att säkerställa energiförsörjningen är en av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att utveckla energimarknaden och försörjningstryggheten, främja förnybar energi och energieffektivitet samt reglera kärnkraften. Till ministeriet hör också verkställigheten av utsläppshandeln och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

 

 • Energi- och klimatstrategi »

  Finlands mål på lång sikt är ett kolneutralt samhälle. Ca 80 procent av växthusgasutsläppen härstammar från energiproduktionen och energiförbrukningen, inklusive trafiken.

 • Förnybar energi »

  De viktigaste formerna av förnybar energi i Finland är bioenergi, särskilt bränslen från skogsindustriella sidoströmmar och andra träbaserade bränslen samt vattenkraft, vindkraft och jordvärme.

 • Elmarknaden »

  I Finland verkar cirka 75 elhandlare i detaljhandeln. Elmarknaden möjliggör också elproduktion hos elanvändarna och försäljning av deras överskottsel på elmarknaden. Hushållen håller alltså på att bli aktiva aktörer på elmarknaden.

 • Värmemarknaden »

  Klimatneutral värme har en nyckelställning när det gäller att minska växthusgasutsläppen. Fjärr-värme och fjärrkyla kommer att ha en central ställning även i framtidens energisystem.

 • Utsläppshandeln. »

  Syftet med handeln med utsläppsrätter är att utsläppen av växthusgaser från industri- och energiproduktionsanläggningar och från luftfarten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska hållas inom ramen för de gränser som fastställts för hela EU:s utsläppshandelssektor.

 • Energieffektivitet »

  Ett centralt mål med ökad energieffektivitet är att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt. Utöver stävjandet av klimatförändringen finns det också andra viktiga skäl till att spara energi.

 • Energi- och investeringstöd »

  Arbets- och näringsministeriet kan på basis av prövning bevilja stöd för innovativa energiprojekt. Energistöd beviljas för investerings- och utredningsprojekt.

 • Kärnenergi »

  En tredjedel av den el som produceras i Finland (33 procent 2021) produceras med kärnenergi. Kärnenergin producerad i Finland står för över en fjärdedel (26 procent 2021) av den totala elförbrukningen.

 • Energiförsörjningstryggheten »

  Finlands utspridda, mångsidiga och effektiva energiproduktion utgör grunden för en säker energiförsörjning.

 • EU-samarbetet och det internationella samarbetet på energiområdet »

  På energiområdet har internationellt samarbete bedrivits på olika forum redan en längre tid. Behovet av samarbete har ökat med anledning av de globala frågorna.

 • Energiteknik »

  Minskningen av klimatförändringen skapar väldiga globala marknader för ren teknik. Också förbättring av luftkvaliteten och säkerställande av energitillförseln skapar marknader för energiteknik.

 • Färdplaner för koldioxidsnålhet »

  De sektorspecifika färdplaner för koldioxidsnålhet som utarbetats år 2020 ska uppdateras enligt Orpos regeringsprogram. Färdplanerna stakar ut vägen mot en koldioxidsnål framtid.