Det använda kärnbränslet slutförvaras i Finland

Enligt Finlands kärnenergilag ska det använda kärnbränsle som uppstått i Finland slutförvaras i Finland. På motsvarande sätt får bränsle som uppstått utomlands inte hämtas in i Finland för slutförvaring. Importen och exporten av använt kärnbränsle förbjöds när kärnenergilagen ändrades år 1994. Lagändringen trädde i kraft 1996. Det enda undantaget utgörs av det använda kärnbränsle som uppkommer i forskningsreaktorn. Använt kärnbränsle från Finlands enda forskningsreaktor, FiR 1, returnerades till USA mellan 2020 och 2021. Fram till år 1996 transporterades det som uppkommer vid kärnkraftverken i Lovisa till Ryssland.

I Finland samlas årligen använt kärnbränsle som motsvarar cirka 100 ton uran. Vid utgången av 2022 hade det till följd av användningen av kärnenergi samlats sammanlagt cirka 2 400 ton använt kärnbränsle i Finland, cirka 16 100 knippen. 

Uranbränslet i reaktorn är i form av bränslestavar som är ordnade i knippen. Själva uranet finns inne i stavarna som knappar av keramik. I ett knippe, som har höjden 3–5 meter, finns 120–540 kg uran och knippena i reaktorn är några hundra till antalet. Varje knippe byts ut efter några års användning. Andelen fissila isotoper U-235 i uranet finns ursprungligen i bränslet i intervallet 3-5%, och under bränslets livslängd kommer dess andel att minskar till samma nivå som i natururanet. 

Det använda bränslet består fortfarande huvudsakligen (95 %) av uran, även om uranet i reaktorn också bildar olika slags fissions- eller klyvningsprodukter  och övriga ämnen som till exempel plutonium.

Bränslestavknippen avkyls före slutförvaringen

Utanför reaktorn fissionsreaktionerna hos det använda bränslet förhindras genom att sörja för korrekta hanterings- och lagringsförhållanden för bränsleknippena. Använt kärnbränsle innehåller betydande mängder radioaktiva ämnen. Radioaktiva ämnen faller sönder och producerar strålning och värme. Därför måste använt kärnbränsle avkylas även efter det har avlägsnats från reaktorn, och ett effektivt strålskydd måste säkerställas under hanteringen.

Bränslestavknippen som använts i Finland flyttas därför från reaktorn till en bassäng med vatten för att avkylas i några år. I bassängen sjunker deras radioaktivitet redan under ett års tid till en hundradel av vad den var då de avlägsnades från reaktorn. Efter avkylningsfasen transporteras bränslestavknippena i en transportbehållare till ett mellanlager som ligger på kraftverksområdet för att vänta på slutförvaringen i berggrunden. Mellanlagringstiden är vanligtvis tiotals år.

I vissa länder upparbetas det använda kärnbränslet. Vid upparbetningen särskiljs användbart uran och plutonium från kärnbränslet för fortsatt användning i nya bränsleelement. Vid upparbetningen försvinner inte behovet av slutförvaring även om den minskar avfallets volym. Högaktivt avfall kvarstår alltid i processen och detta avfall ska i sista hand slutförvaras.

I Finland fins ingen upparbetningsanläggning för använt kärnavfall och det är inte teknisk-ekonomiskt lönsamt att bygga en sådan. Använt kärnavfall kan heller inte exporteras utomlands för upparbetning eftersom Finlands kärnenergilag förbjuder den. 

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi