Offentligt stöd för utveckling av turismen

Till utvecklingen av turistnäringen riktas offentligt stöd med utnyttjande av bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), landsbygdsfonden, Business Finland program samt direkta understöd som beviljats av ministerier.

Den sammanlagda offentliga finansieringen av turismen 2014–2020 var cirka 693 miljoner euro, varav projektverksamhetens andel var cirka 367 miljoner euro. Dessutom riktades år 2020 över 263 miljoner euro coronastöd till turistbranschen.

Av projektverksamhetens finansiering var circa 40 procent företagsstöd, 40 procent stöd för operativ verksamhet inom turism, såsom produktutveckling, och resten stöd för utveckling av tjänster som stöder turismen och stöd för utveckling av infrastrukturen. 

Läs mer:
Rapport: Offentligt stöd till turismprojekt i Finland 2014–2020 (på finska)
Presentation: Offentligt stöd till turismprojekt i Finland 2014–2020 (på finska)

Närings-, trafik och miljöcentralerna

(NTM-centralerna) beviljar stöd till företagen för investeringar, företagsverksamhet och utvecklande av verksamhetsmiljön samt för utbildning och forskning. De erbjuder turistföretagen rådgivningstjänster och sköter ärenden som gäller infrastrukturen inom sina respektive områden. Den riksomfattande experten är branschchefen för  turism vid NTM-centralen i Norra Österbotten.

Landskapsförbunden

Landskapsförbunden beviljar stöd för utvecklingsprojekt inom turismen, för allmän marknadsföring, rådgivning, utbildning och forskning.

Business Finland

Business Finland samlar alla tjänster som hänför sig till innovationsfinansieringen, exporten, investeringarna och främjandet av turismen under ett tak. Utgångspunkten är att förbättra betjäningen av kunderna, specielllt de tillväxt- och internationaliseringsorienterade företagen men också forskningsorganisationer och leverantörer av offentliga tjänster. Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro som tillhandahåller internationaliseringstjänster sammanslogs till en ny aktör, Business Finland, i början av januari 2018.

Finnvera Abp

Finnvera utvecklar de finländska företagens verksamhet i hemlandet. Bolaget främjar företagens export och internationalisering genom finansiering. Finnveras finansieringstjänster är lån, borgen och exportgarantier, som kan sökas av turistföretag.

Suomi.fi för företag

Företagssidorna på Suomi.fi är en webbtjänst för företag, företagare och blivande företagare. Webbtjänsten innehåller information om olika skeden i företagsverksamheten, från etablering till tillväxt och utveckling.

TeamFinland

Team Finland nätverket sammanför alla statligt finansierade internationaliseringstjänster, allt från rådgivning till finansiering. Business Finland ingår i Team Finland nätverket.

 

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi