Scenarier för den regionala utvecklingen 2040

Pärmblad: Scenarier för den regionala utvecklingen 2040 Den regionala utvecklingen påverkar regionernas livskraft på lång sikt. Prognostisering är nödvändig för att det ska vara möjligt att planera arbetet på lång sikt. I arbetet med scenarierna för den regionala utvecklingen 2040 granskas frågor som är centrala i den regionala utvecklingen med tanke på framtiden.

Arbetet har beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet i brett samarbete med regionerna, ministerierna, kommunerna och i samarbete med övriga intressegrupper inom den regionala utvecklingen 2022.

Scenarier för den regionala utvecklingen 2040 lyfter fram tre teman som bedöms vara de viktigaste och som påverkar all regional utveckling på lång sikt och gäller alla regioner:

  1. Region- och befolkningsstrukturens utveckling skakar om grunderna för den regionala utvecklingen. 
  2. Omställningen till hållbar näringsverksamhet är ett  kärnelement inom den regionala utvecklingen. 
  3. De finländska regionernas framgång grundar sig på hög kompetens- och bildningsnivå.

Med tanke på regionernas och kommunernas livskraft  är det ytterst viktigt att ta itu med dessa teman under de närmaste åren. Genomgående aspekter i samtliga teman är klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, resiliens, digitalisering, nätverk och säkerhet.
 

Utvecklingen i region- och befolkningsstrukturen påverkar regionernas och kommunernas hela verksamhet

På lång sikt är region- och befolkningsstrukturens utveckling en förändring som skakar om grunderna för den regionala utvecklingen och som inverkar på verksamheten i alla regioner och kommuner. Även om denna utveckling har varit synlig redan länge, har man inte vidtagit tillräckliga åtgärder inom den regionala utvecklingen. År 2040 är befolkningsstrukturen på olika områden allt mer differentierad, vilket ökar skillnaderna mellan regionerna. Vid sidan om åldrandet och förändringarna i befolkningsmängden ökar betydelsen av kulturell mångfald inom den regionala utvecklingen.

Huvuduppgiften för den regionala utvecklingen är omställningen mot hållbar näringsverksamhet. En lyckad omställning utgör grunden för regionernas framgång och livskraft.
 

Regionernas framgång är baserad på hög kompetens och på att vara föregångare inom den gröna omställningen

I Scenarier för den regionala utvecklingen 2040 finns en beskrivning av de ideallägen som man bör eftersträva i den regionala utvecklingen för att stärka livskraften i regionerna i Finland.

I de målsatta situationerna är Finlands regioner föregångare inom den gröna omställningen och de har anpassat sig på ett hållbart sätt till befolkningsökningen. Näringslivet i regionerna stöder hållbar utveckling. Därtill är regionerna lockande internationellt och de deltar i internationella kompetensnätverk. Finlands regioners trumfkort på väg mot 2040 är högklassig utbildning och hög kompetensnivå.

Förutsättningarna för att målen ska nås är de olika samhällsaktörernas lösningar för att främja att målen nås och ett intensivt samarbete inom de närmaste åren.

Pressmeddelande 19.12.2022: Scenarierna för den regionala utvecklingen har sammanställts

Publikation: Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 (endast på finska)

Mer information:
Tapani Mattila, enhetschef, +358 295 060 066, tapani.mattila(a)gov.fi
Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman,+358 295 047 889, mikko.harkonen(a)gov.fi
Petra Stenfors, ledande sakkunnig,+358 295 047 282, petra.stenfors(a)gov.fi